Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • MAJ
  10

  XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16:00, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy. Informacja na temat działalności Rady Seniorów Dzielnicy na Pradze-Południe w kadencji 2019-2022. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 251 z dnia 04.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021 Druk nr 254 z dnia 06.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 252 z dnia 04.05.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • MAJ
  05

  Komunikat dotyczący płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 w terminie do 31 maja 2022 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Prosimy przesłać dowód opłaty do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl Każda opłata II raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty II raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30 czerwca 2022 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 czerwca 2022. Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń. Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U .z 2021 r. poz. 1119).

 • KWI
  19

  XLI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XLI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godz. 15:30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (3) Druk nr 247 z dnia 14.04.2022 r. Projekt uchwały w sprawie powołania osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 249 z dnia 15.04.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021. Druk nr 248 z dnia 14.04.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • MAR
  29

  XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 5 kwietnia 2022 roku o godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej niższego rzędu „Osiedle Przyczółek Grochowski” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 243 z dnia 29.03.2022 r. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 242 z dnia 29.03.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 244 z dnia 29.03.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021 Druk nr 241 z dnia 09.03.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś