Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • MAJ
  19

  Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 w terminie do 31 maja 2023 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Prosimy dowód opłaty przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl Każda opłata II raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty II raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30 czerwca 2023 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 czerwca 2023 r. Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń. Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165).

 • MAJ
  16

  Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o miejscu i terminie udostępnienia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

  Informacja Prezydent m.st. Warszawy informuje, że zostanie udostępniony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków[1] dla 9 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: 3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08, czyli obszaru ograniczonego od zachodu ulicą Podskarbińską, od północy torami kolejowym i ulicą Makowską, od wschodu ulicą Nasielską, od południa ulicą Grochowską. Co zawiera projekt operatu Projekt operatu opisowo-kartograficznego powstał, bo modernizujemy ewidencję gruntów i budynków. Projekt uwzględnia wyniki prac geodezyjnych i zawiera zaktualizowane dane ewidencji gruntów i budynków. Projekt składa się z mapy ewidencyjnej oraz raportów, które dotyczą: działek ewidencyjnych, budynków, lokali. Kiedy i gdzie wyłożymy projekt operatu Z projektem operatu opisowo-kartograficznego będą się mogli Państwo zapoznać: od 1 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. sala nr 203, II piętro, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 6 Warszawa, w godz. 09.00 – 15.00. w portalu mapowym Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://mapa.um.warszawa.pl/modernizacjaegib. Kto może zgłaszać uwagi Uwagi mogą Państwo zgłaszać, jeśli dotyczą Państwa dane ujawnione w projekcie operatu opisowo‐kartograficznego. Mogą to Państwo zrobić osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi przedstawić dokument, który potwierdzi pełnomocnictwo. Może mieć on postać papierową lub elektroniczną. Uwagi do danych ujawnionych w projekcie będziemy przyjmować w czasie wyłożenia projektu do wglądu. Mogą je Państwo zgłaszać: Osobiście w sali nr 203, II piętro, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 6 Warszawa, gdzie uwagi przyjmie pracownik Biura Geodezji i Katastru. [!] Aby móc zgłosić uwagę, będą Państwo musieli przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty). Na piśmie w postaci papierowej do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy – aby zgłosić uwagę, muszą Państwo mieć konto użytkownika na ePUAP, Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Pocztą elektroniczną na adres: modernizacjaegib@um.warszawa.pl. Uwagi zgłaszane tą drogą muszą Państwo opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym. Kiedy rozpatrzymy uwagi Zgłoszone uwagi rozpatrzymy w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu wyłożenia projektu operatu. Poinformujemy osobę, która zgłosiła uwagę, czy została ona uwzględniona, czy odrzucona. Kiedy ujawnimy dane z operatu Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia projektu operatu, dane w nim zawarte ujawnimy w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym ogłosimy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Kiedy będzie można zgłosić zarzuty do danych Przez 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy, kogo dotyczą dane, może zgłosić zarzuty do tych danych. Zarzuty muszą Państwo zgłaszać na piśmie w postaci papierowej do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu m.st. Warszawy. Wydamy decyzję, która uwzględni lub odrzuci zarzuty. Jeśli zgłoszą Państwo zarzuty po tym terminie, potraktujemy je jako wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Gdzie można uzyskać informację o wyłożeniu projektu operatu Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 22 443 16 83 lub 22 443 17 16. Przyjmujemy też pytania pod adresem e-mail: modernizacjaegib@um.warszawa.pl. [1] Art. 24a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

 • MAJ
  09

  Obowiązek dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 w terminie do 31 maja 2023 r.

 • MAJ
  05

  Praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

  Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich.