Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • CZE
  27

  XLIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 16.15, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (7) Druk nr 265 z dnia 24.06.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Marcin Kluś

 • CZE
  07

  XLIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 16.00, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (4) Druk nr 259 z dnia 13.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (5) Druk nr 260 z dnia 31.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (6) Druk nr 261 z dnia 06.06.2022 r. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 262 z dnia 06.06.2022 r. Informacja na temat działań podejmowanych przez Dzielnicę wobec uchodźców z Ukrainy. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • MAJ
  10

  XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16:00, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy. Informacja na temat działalności Rady Seniorów Dzielnicy na Pradze-Południe w kadencji 2019-2022. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 251 z dnia 04.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021 Druk nr 254 z dnia 06.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie skargi (...) na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 252 z dnia 04.05.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • MAJ
  05

  Komunikat dotyczący płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 w terminie do 31 maja 2022 r. Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Prosimy przesłać dowód opłaty do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl Każda opłata II raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty II raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30 czerwca 2022 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 czerwca 2022. Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń. Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U .z 2021 r. poz. 1119).