null

"GROCHOWSKA AKADEMIA PRACY I ROZWOJU - GAPiR bis"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„GROCHOWSKA AKADEMIA PRACY I ROZWOJU - GAPiR bis” Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Edycja 2020. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, podlegających wykluczeniu społecznemu, którzy ze względu na swoją sytuację nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W szczególności do osób:

- realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

- uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

- uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

- doświadczające kryzysu psychicznego,

- długotrwale bezrobotnych,

- zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,

- uchodźców realizujących indywidualny program integracji,

- z niepełnosprawnością.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które mają prawo do:

- zasiłku dla bezrobotnych,

- zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

- emerytury,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa i funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty usług i wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Zaplanowane działania:

- opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb oraz indywidualnej ścieżki wsparcia oraz podpisanie kontraktu/umowy,

- indywidualne poradnictwo z zakresu psychologii,

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

- indywidualne konsultacje prawne, socjalne, pedagogiczne według potrzeb uczestników projektu,

- grupowe warsztaty rozwoju osobistego,

- samopomocowa grupa wsparcia,

- zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

- kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe,

- wsparcie prozatrudnieniowe,

- prace remontowe.

- działania promocyjno-informacyjne.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 224 793,00 zł

Dofinansowanie: 195 745,00 zł

Wkład własny: 29 048,00 zł

 

Koordynator projektu: 

Anna Kozłowska, nr tel.: (22) 277-33-69

a.kozlowska@ops-pragapoludnie.pl