null

Szansa na przedszkole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego
Od 1 sierpnia 2009 r. do 31.07.2011 r.  na terenie Przedszkola Nr 51 „Misia Czarodzieja” w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 7 realizowany był projekt partnerski Miasta st. Warszawy i Miasta Piastów z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”- liderem projektu. Projekt został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem projektu było stworzenie czterech alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie trzech Dzielnic m.st. Warszawy: Pragi-Południe, Ochoty i Woli a także na terenie miasta Piastowa. Projekt objął wsparciem grupę 60 dzieci w wieku 3-5 lat nie objętych regularną edukacją przedszkolną, które uczęszczały na bezpłatne zajęcia integracyjne oraz wychowawcze. W ramach zajęć realizowano m.in. gry, zabawy, teatrzyki i wycieczki a także spotkania z logopedą. W projekcie zorganizowano również zajęcia dla rodziców z zakresu nabywania umiejętności wychowawczych.