null

Wychowawca 45+ XXI wieku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2011 – 2012 brała udział w realizacji projektu pt. „Wychowawca 45+ XXI wieku”, współfinansowanego z:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Do kogo skierowany był projekt

Grupą docelową projektu byli nauczyciele i nauczycielki z grupy wiekowej 45+
z 7 Dzielnic Warszawy: Ochoty, Pragi - Południe, Śródmieścia, Ursusa, Ursynowa, Wawra oraz Woli. Projektem objęto 60 nauczycieli/lek w wieku  45 + ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności wychowawczych.

Informacje o projekcie

Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji wychowawczych
i motywacji do pracy z uczniami wśród 60 nauczycieli i nauczycielek w wieku 45+
z 7 Dzielnic Warszawy poprzez udział w studiach podyplomowych prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsięwzięcie realizowane było w okresie 13 miesięcy i miało na celu rozwój kompetencji uczestników
i uczestniczek studiów w zakresie: kształtowania umiejętności wychowawczych
w ramach komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, budowania autorytetu, motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć. Uczestnicy mieli okazję pogłębić umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

W ramach studiów nauczyciele i nauczycielki poszerzyli swoja wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień, z uwzględnieniem problematyki współpracy szkoły z wyspecjalizowanymi organizacjami społecznymi i instytucjami, a także w zakresie podstaw prawnych ich działalności. Program studiów obejmował także wsparcie
w zakresie wiedzy psychologicznej. Nauczyciele mogli zweryfikować swoje postępowanie wobec uczniów, w tym w szczególności działania prowadzące do zmiany kultury szkoły (jej dostosowania do potrzeb młodzieży) oraz ewaluacji
i tworzenia programów wychowawczych. Zdobyta wiedza i nowe umiejętności miały na celu podjęcie w dalszej perspektywie działań w zakresie programów naprawczych z uwzględnieniem negocjacji prowadzonych w społeczności szkolnej.

 

Plan studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmował następującą tematykę:

  1. Psychologia dla nauczycieli oraz psychologiczne aspektów niepowodzeń szkolnych.
  2. Kultura szkoły (prezentujące kultury różnych placówek edukacyjnych
    i resocjalizacyjnych).
  3. Wybrane elementy prawa (z uwzględnieniem trudnych sytuacji wychowawczych i związanych ze skuteczną pomocą uczniom i ich rodzinom).
  4. Praktyczne aspekty polityki oświatowej.
  5. Ocenianie osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem praktycznych metod ewaluacji instytucji edukacyjnych na różnych poziomach od pojedynczej klasy począwszy.
  6. Kultura młodzieży i środowisk młodzieżowych - trening metod wychowawczych.
  7. Trening z zakresu profilaktyki uzależnień.
  8. Dobre praktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży (GPEIE).

Projekt był realizowany przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawa. Rekrutacja
do projektu prowadzona była 7 Dzielnicach, w tym na ternie Pragi – Południe.