null

Program dotyczący rewitalizacji społecznej „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Miasto st. Warszawa realizował pilotażowy program rewitalizacji społecznej „Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice”. 

Program był przedsięwzięciem partnerskim prowadzonym w ramach  projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich "Rewitalizacja Społeczna" w Planie Działania Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008. 

Działania podejmowane w programie realizowane były na terenie obszarów rewitalizowanych trzech warszawskich dzielnic: na Pradze – Południe, Pradze - Północ oraz na Targówku i skierowane były do mieszkańców obszarów kryzysowych.

Partnerami i podmiotami zaangażowanymi w realizację  były Miasto st. Warszawa będące liderem projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze – Południe, organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”, Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj" oraz Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Dzielnice Targówek, Praga Północ i Praga – Południe.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosiła 1 886 498,90 zł.

Wśród realizowanych zadań podczas trwania programu były:

 • Dwa Kluby Młodzieżowe – realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga – Południe

Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze – Południe i skierowane było do osób w wieku 15-25 lat.

Oferta klubów stanowiła alternatywną formę spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi z obszarów rewitalizowanych. W ramach działań można było rozwijać zainteresowania, a także uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych. Wśród działań były m.in. projekcje filmów, spotkania dyskusyjne, gry i zabawy. Przy klubach prowadzona była również działalnośc streetworkerska.

 • Klub Integracji Społecznej – realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga – Południe

W ramach klubu prowadzone było bezpłatnie wsparcie dla osób w wieku 18-25 lat z obszarów kryzysowych w zakresie poradnictwa psychoedukacyjnego i zawodowego, w tym m.in. warsztaty w zakresie umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji, profilaktyka medyczno-zdrowotna. Oprócz działań warsztatowych planowane zajęcia obejmujowały aktywizację zawodową uczestników, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz szkolenia zawodowe i wyjazdy integracyjne.

 • Poradnia rodzinna i młodzieżowa – realizator Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Poradnię, która mieści się przy ul. Chrzanowskiego 13 prowadził partner programu - Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Oferta poradni zapewniała BEZPŁATNIE:

 1. Psychoterapię indywidualną
 2. Konsultacje prawne i psychologiczne
 3. Warsztaty dla rodziców
 4. Terapię rodzinna i par
 5. Klub rodzica (prowadzony raz w tygodniu w czwartki od godz. 9.30 do godz. 13.30)
   

Zielone podwórka
– realizatorzy Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj",  Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy współpracy z Dzielnicą Praga – Południe m.st. Warszawa, w tym również Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe oraz Dzielnicą Praga - Północ m.st. Warszawa.

Zadanie realizowali partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj" i Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy współpracy z Dzielnicami na terenie, których prowadzone były działania rewitalizacyjne (Dzielnicą Praga – Południe w tym również Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe i Dzielnicą Praga – Północ m.st. Warszawa).

W ramach zadania na 35 podwórkach z obszarów kryzysowych objętych programem przeprowadzone zostały działania rewitalizacyjne mające na celu aktywizację i integrację mieszkańców, a  także poprawę estetyki obszaru.

Działania na terenie Dzielnicy Praga – Południe

Na terenie Dzielnicy działania rewitalizacyjne prowadzone były w następujących obszarach:

 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj" prowadziło działania na 4 podwórkach:

podwórko przy ul. Chrzanowskiego 13, ul. Mycielskiego 23, ul. Chrzanowskiego 7 oraz ul. Mycielskiego 21A i 21 B

Rewitalizacja prowadzona przez stowarzyszenie poprzedzona została wywiadami z mieszkańcami wskazanych podwórek w celu zebrania informacji na temat projektowanej przestrzeni i opracowania scenariusza warsztatów projektowych w wyniku, których mieszkańcy mieli możliwość przedstawić swoje pomysły i włączyć się w działania projektowe we własnej  przestrzeni podwórkowej.  Jednym z głównych zamierzeń przedsięwzięcia była aktywizacja mieszkańców do konstruktywnego działania i budowa odpowiedzialności za jakość otaczającej ich przestrzeni.

1)     Stowarzyszenie Monopol Warszawski

prowadziło działania na 3 podwórkach: przy ul. Podskarbińskiej 8A, ul. Podskarbińskiej 10A i 10B oraz ul. Waszyngtona 30/36.

Działania rewitalizacyjne prowadzone przez stowarzyszenie oparte zostały między innymi o konsultacje społeczne z lokalną społecznością, warsztaty artystyczne mające na celu zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz poprawy estetyki otoczenia z uwzględnieniem dziedzictwa historyczno-kulturowego praskich podwórek, a także wspólne prace porządkowe oraz ogrodnicze i zaangażowanie mieszkańców w projektowanie systemu informacji o podwórkach. Ponadto w ramach działań podejmowanych przez stowarzyszenie planowane jest  stworzenie mobilnego przewodnika po zrewitalizowanych miejscach.

 • Targówek wespół w zespół! – realizator Stowarzyszenie Monopol Warszawski

 Zadanie realizowane  przez - Stowarzyszenie Monopol Warszawski na terenie obszaru kryzysowego Dzielnicy Targówek, w ramach którego powstały ogródki ekologiczne,  działały „Punkty Zwrotne” (służące powstaniu mozaikowych tablic na chodnikach, ścieżkach i alejkach), prowadzona była także gra miejska „Targuj się o Targówek”.   

 • „Streetworking” - realizator Dzielnica Targówek m.st. Warszawa

Zadanie prowadzone było przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawa na obszarze kryzysowym. W ramach działania prowadzona była również kampania informacyjno-edukacyjna nt. profilaktyki zdrowotnej, prewencyjna – w zakresie uzależnień oraz działania interwencyjne i animacyjne.

 • „Zagrajmy razem - Targówek 2012” - realizator Dzielnica Targówek m.st. Warszawa

W ramach planowanego działania Dzielnica Targówek m.st. Warszawa zorganizowała trzy turnieje sportowe skierowane do mieszkańców Dzielnicy Targówek, tj. turniej piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej.

 • „Tańce na dechach”-   realizator Dzielnica Targówek m.st. Warszawa

Cykl spotkań tanecznych z warsztatami nauki tańca organizowanych przez Dzielnicę Targówek m.st. Warszawa

 • „Zarządzenie projektem”

Za realizację zadania, a tym samym za koordynację całego programu  odpowiadało m.st. Warszawa, reprezentowane przez Biuro Funduszy Europejskich. W ramach zadania prowadzony był również monitoring działań, sprawozdawczość oraz rozliczanie projektu.