null

„Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze – Południe”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt partnerski, którego liderem jest StowarzyszenieAVSI, a partnerem Miastost. Warszawa/DzielnicaPraga-Południe został zrealizowany w okresie listopad 2011 r. - sierpień 2013r.Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację projektu wynosiła 2426070zł  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wkład własny Dzielnicy Praga-Południe 77720zł.   

Celem projektu było wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji do nauki, wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszanie deficytów utrudniających uczenie się i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kształcenie umiejętności społecznych uczniów w czterech praskich szkołach:

- Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 135  w Warszawie, ul. Bartosika 5

- Gimnazjum Integracyjnym Nr 29 w Warszawie, ul. Bartosika 5

- Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 w Warszawie ul. Międzyborska 70,

- CXI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Szczawnickiej 1,

W ramach zrealizowanych w projekcie działań wsparciem zostało objętych 119 uczennic i 144 uczniów – łącznie 235 osób. 

Szkoły, które były zaangażowane w projekt to placówki z oddziałami integracyjnymi, przed którymi stoją szczególne wyzwania –praca z dziećmi niepełnosprawnymi, ze zdiagnozowanymi problemami zdrowotnymi o różnym nasileniu na poziomie fizycznym i emocjonalnym.  Uczniowie i nauczyciele w tych placówkach mierzą się na co dzień z trudnościami,  do pokonania których potrzebne są terapie, rehabilitacja, opieka psychologów, pedagogów, logopedów itp. 

Wsparcie w ramach projektu „Uwolnić potencjał” obejmowało różnorodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą oraz działania i zajęcia integracyjne. Uczniowie brali udział w zajęciach w zakresie reedukacji, logopedii, języków obcych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych: tańcu i samoobronie oraz odbywali spotkania z doradcą zawodowym. Ważną częścią projektu była specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla uczniów tj. terapie metodą Biofeedback, metodą Warnkego, terapia audiowizualna, program relaksacyjny Szulca i Jacobsona, terapia metodą integracji sensorycznej, treningi rehabilitacyjne. W ramach działań integracyjnych m.in. odbyły się dwa festyny dla uczniów szkół objętych projektem.  W czasie trwania projektu zostało zrealizowane:

- reedukacja: 1241 zajęć

- język obcy: 1174 godz. 

- spotkanie z doradcą zawodowym 86 spotkań

- zajęcia z samoobrony : 141

- zajęcia z tańca : 144

- 228 badań QEEG do Biofeedback

- 102 Mini QEEG do Biofeedback

- 230 badań QEEG do metody Warnkego

- 4200 treningów  Biofeedbeck

- 4571 treningów metodą Warnkego

- 460 treningów terapii audiowizualnej stymulacji mózgu

- 250 treningów terapii programu relaksacyjnego Szulca

- 250 treningów terapii programu relaksacyjnego Jacobsona

- 420 treningów terapii integracji sensorycznej  SI

- 480 treningów rehabilitacyjnych

- 1191 zajęć z logopedii. 

Program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów  przyczynił się do rozwoju potencjału, przełamywania trudności w nauce oraz kontaktach społecznych uczniów z deficytami rozwojowymi. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapobiega powstawaniu dysproporcji w osiąganych wynikach i zwiększa szanse każdego ucznia do pełniejszego udziału w życiu szkolnym. Finansowanie ze środków  Unii Europejskiej specjalistycznych działań i zajęć dodatkowych dla wielu z dzieci było jedyną możliwością skorzystania z tego rodzaju pomocy z uwagi na sytuację ekonomiczną. Jednocześnie uzyskanie wsparcia jest dodatkową motywacją dla rodziców, opiekunów i wychowawców do dalszego poszukiwania efektywnych form pomocy.