null

Szkoła Równych Szans - VII Edycja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od lutego 2017 r. w 8 szkołach na Pradze – Południe realizowany był projekt partnerski pn. „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA”, który otrzymał dofinasowanie w ramach środków unijnych, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Było to przedsięwzięcie partnerskie i efekt kilkuletniej współpracy z  Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, która była wnioskodawcą i liderem projektu. Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy wraz ze Szkołą Podstawową z Czachówka w projekcie pełniła rolę partnera.

Otrzymane dofinasowanie wynosiło  761 816,75 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 801 913,75 zł. Przedsięwzięcie było realizowane w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. Wsparciem zostało objętych osiem szkół z dzielnicy Praga – Południe, tj.: Zespół Szkół nr 5 z oddziałami integracyjnymi (Liceum Ogólnokształcące nr CXI i Technikum nr 2), Zespół Szkół nr 37 (Liceum Ogólnokształcące nr XCVI i Technikum Łączności), licea ogólnokształcące:  nr XXIII oraz nr LXXII oraz dwie szkoły podstawowe: nr 163 oraz 246. Łącznie w projekcie wzięło udział 1 437 uczniów, w tym 1 377 uczniów z Pragi-Południe.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowych zajęcia o charakterze wyrównawczym. Program i charakter wsparcia był bardzo zróżnicowany i odpowiadał na zgłoszone potrzeby edukacyjne.  W ramach dodatkowych zajęć w szkołach objętych projektem na Pradze -Południe realizowane były m.in. zajęcia wyrównawcze z języków obcych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, warsztaty z przedsiębiorczości i kreatywności. W ramach projektu organizowane były także wyjazdy edukacyjne, w tym m.in. kilkudniowe obozy językowe, wyjścia do kina, teatru oraz do Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, w tym również komputery.