null

Inwestycja w przyszłość

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. realizujeprojekt pn. „Inwestycja w przyszłość”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś  Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów).

Jest to projekt partnerski, którego liderem jest firma szkoleniowa Syntea SA. Grupą docelową są uczniowie i słuchacze z 17 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z województwa mazowieckiego. Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczniów  do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

  • dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
  • staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy,
  • doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

Wsparciem w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” w Dzielnicy Praga-Południe objęty został Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów szkoły. W ramach projektu planowana jest realizacja warsztatów z kompetencji społecznych oraz zajęć mających na celu uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych, tj. barman, barista, zajęcia cukiernicze, zajęcia kulinarne z zakresu wykorzystania owoców morza i dziczyzny do sporządzania potraw, zajęcia cukiernicze - styl angielski, carving. Ponadto 32 uczniów weźmie udział w stażach zawodowych, które realizowane będą w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych. W ramach projektu planowane jest także doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt gastronomiczny.