null

Komunikat dotyczący płatności III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021 w terminie do 30 września 2021 r.

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215                                

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem:

pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl

lub okazać przy stanowiskach: 38, 39 znajdujących się na parterze tutejszego Urzędu Dzielnicy.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną (nie dotyczy zezwoleń na organizację przyjęć) - zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LIV/1683/2021 z dnia 9 września 2021 r. - przedłuża się termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwała nr Nr LIV/1683/2021

Uchwała wchodzi w życie 25 września 2021 r.