null

Nabór biegłych sądowych na sporządzanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabór biegłych sądowych na sporządzanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu     

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert jako biegły sądowy na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

Zakresy zadań:

  1. Wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu  wspólnie z psychologiem opinii biegłych sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego, na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.
  2. Sporządzenie zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie.

Miejsce realizacji:

W miejscu wskazanym przez realizatora.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie łączy się z zawarciem umowy o dzieło.   

Wymagania:                                                                             

Osoby realizujące zadania  powinny:

  1. posiadać Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawiającą biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  2. posiadać wykształcenie wyższe.
  3. ewentualne certyfikaty z obszaru uzależnień od alkoholu
  4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

  1. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  3. oferta zawierająca stawkę za wydanie opinii i za wydanie zaświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 17.11.2021 roku (poniedziałek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 17.11.2021 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 17.11.2021r.

Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.