null

Informacja o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 9 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08.

Obszar modernizacji ograniczony jest od zachodu ulicą Podskarbińską, od północy torami kolejowym i ulicą Makowską, od wschodu ulicą Nasielską, od południa ulicą Grochowską.
Przewidujemy, że modernizacja będzie zakończona w marcu 2023 r.

Podczas modernizacji pozyskamy aktualne dane dotyczące:

  • działek ewidencyjnych
  • użytków gruntowych
  • budynków
  • lokali.

Prace związane z pozyskaniem tych danych wykonuje Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., adres ul. Biograficzna 2 01-991 Warszawa.

Modernizację będziemy prowadzili zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Z wynikami modernizacji będzie można zapoznać się podczas wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Wyłożenie będzie trwało 15 dni roboczych. O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu poinformujemy na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem.

Informację tę umieścimy:

W trakcie wyłożenia uwagi będzie można zgłaszać do upoważnionego pracownika Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Uwagi może zgłaszać każdy, kogo dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Zgłoszone uwagi rozpatrzymy w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu wyłożenia projektu operatu. Poinformujemy osobę, która zgłosiła uwagę, czy została ona uwzględniona, czy odrzucona.

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia projektu operatu, dane w nim zawarte ujawnimy w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Przez 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy kogo dotyczą dane może zgłosić zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Biura Geodezji i Katastru. Wydamy decyzję, która uwzględni lub odrzuci zarzuty. Zarzuty, które wpłyną po tym terminie, będziemy traktowali jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Przewidujemy, że na 3 miesiące przez zakończeniem modernizacji wstrzymamy aktualizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru objętego modernizacją.

W tym okresie będziemy:

  • obsługiwali zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • wydawali materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wydawali dokumenty z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

ale dane ewidencji gruntów i budynków będą aktualne na dzień wstrzymania aktualizacji.

Informację w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków można uzyskać:

  • pod numerem telefonu 22 443 16 83, 22 443 17 16.