null

Suchodolska 4A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 5249/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału miasta stołecznego Warszawy w wysokości 3/4 części w lokalu mieszkalnym nr 41 położonym w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe w budynku przy ul. Suchodolskiej 4A.

Wykaz nr VI/SN/1/2022 o przeznaczeniu ww. nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy (ETO) 21 kwietnia 2022 r.  na okres 21 dni.

 

Adres: ul. Suchodolska 4A m. 41, Dzielnica Praga-Południe

Powierzchnia lokalu: 32,35m2

Udział m.st. Warszawy w prawie własności lokalu: 3/4 części

Nr księgi wieczystej: ..............................................

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 3-05-02

Powierzchnia: 945 m2

Opis: Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Znajduje się na drugiej kondygnacji w budynku wielorodzinnym. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1210/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności części gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

teren na którym położona jest  nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą Rady m.st. Warszawy  w dniu 10 października 2006 r. Nr LXXXII/2746/2006 (z późn. zm.), oznaczony jest symbolem M1.20 – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 20 m wysokości.

Forma zbycia: sprzedaż

Cel zbycia: sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziału m.st. Warszawy wynoszącego 3/4  części w lokalu mieszkalnym nr 41 przy ul. Suchodolskiej 4A wraz z przynależnym udziałem we współwłasności nieruchomości obejmującej wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziałem w prawie własności gruntu.

Cena udziału m.st. Warszawy: 238 525 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zł 0/100 groszy).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

 

Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku