null

Znanieckiego 16 - lokal mieszkalny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 5250/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału miasta stołecznego Warszawy w wysokości 3/4 części w lokalu mieszkalnym nr 7A położonym w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe w budynku przy ul. Znanieckiego 16

Wykaz nr VI/SN/2/2022 o przeznaczeniu ww. nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy (ETO) 21 kwietnia 2022 r.  na okres 21 dni.

 

Adres:

- ul. Znanieckiego 16 m 7A, dzielnica Praga-Południe

Powierzchnia lokalu: 82,30 m2

Udział m.st. Warszawy w prawie własności lokalu: 3/4 części

Nr księgi wieczystej: .........................................

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 40/1 w obrębie 3-06-06

Powierzchnia: 13 748  m2

Opis: Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, toalety, hallu i przedpokoju. Lokal znajduje się na piątej kondygnacji w budynku wielorodzinnym. Z lokalem związany jest udział w wysokości 5263/1000000 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

teren na którym położona jest  nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą Rady m.st. Warszawy  w dniu 10 października 2006 r. Nr LXXXII/2746/2006 (z późn. zm.), oznaczony jest symbolem M1.20 – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 20 m wysokości.

Forma zbycia: sprzedaż

Cel zbycia: sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziału m.st. Warszawy wynoszącego 3/4  części w  lokalu mieszkalnym nr 7A  przy ul. Znanieckiego 16 wraz odpowiednim udziałem we współwłasności nieruchomości obejmującej wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziałem w prawie własności gruntu.

Cena udziału m.st. Warszawy: 546 328 zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem zł 0/100 groszy).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

 

 

Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku