null

Znanieckiego 16 - garaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 13 kwietnia 2022 roku Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 5251/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału miasta stołecznego Warszawy w wysokości 127725/10000000 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe w budynku przy ul. Znanieckiego 16

Wykaz nr VI/SN/3/2022 o przeznaczeniu ww. nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym został wywieszony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy (ETO) 21 kwietnia 2022 r.  na okres 21 dni.

 

Adres:

- ul. Znanieckiego 16 udziału w wysokości 127725/10000000 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy (halę garażową), usytuowany na kondygnacji -1 w budynku przy ul. Znanieckiego 16 w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie , związany z prawem do korzystania w udziale 3/4 części z miejsc postojowych nr 72 i 73

Udział m.st. Warszawy w prawie własności lokalu: 127725/10000000

Nr księgi wieczystej lokalu niemieszkalnego: .......................................

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 40/1 w obrębie 3-06-06

Powierzchnia: 13 748  m2

Opis: udział w wysokości 127725/10000000 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy (halę garażową), usytuowany na kondygnacji -1 w budynku przy ul. Znanieckiego 16 w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, związany z prawem do korzystania w udziale 3/4 części z miejsc postojowych nr 72 i 73

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

teren na którym położona jest  nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą Rady m.st. Warszawy  w dniu 10 października 2006 r. Nr LXXXII/2746/2006 (z późn. zm.), oznaczony jest symbolem M1.20 – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 20 m wysokości.

Forma zbycia: sprzedaż

Cel zbycia: sprzedaż na rzecz współwłaściciela udziału m.st. Warszawy wynoszącego 127725/10000000 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy (halę garażową), usytuowany na kondygnacji -1 w budynku przy ul. Znanieckiego 16 w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie , związanego z prawem do korzystania w udziale 3/4 części z miejsc postojowych nr 72 i 73

Cena udziału m.st. Warszawy: 43 499 zł (czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć   zł 0/100 groszy).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości, nie później niż na 3 dni, przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

 

Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku