null

Sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Zapałczanej 6

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 23 sierpnia 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1375/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej przy ulicy ul. Zapałczanej 6 (dz. ew. nr 82/2 o   pow. 387m2 z obrębu 3-04-15).
Działka 82/2 ma dostęp do drogi publicznej ul. Zapałczanej (droga gminna) poprzez działkę ewidencyjną  nr 82/1 o pow. 31m, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa  przejścia i przejazdu.

Nieruchomość objęta ustaleniami  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego, oznaczona na rysunku planu symbolem 35 MN/MW  tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej  w zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.

 

Cena wywoławcza netto 650 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu netto 8.500,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,  zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami :  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (antresola).

 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 159 oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274   pod telefonem 22 44 35 269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 oraz na stronie um.warszawa.pl/nieruchomości