null

Ogłoszenie o zbieraniu ofert do pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o zbieraniu ofert do pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społeczny i Zdrowia  na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, (Dz.U.2021. poz 1119 z późn. zm.),  ,,Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m. st. Warszawy na lata 2022-2025”ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert do pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Dzielnicy Praga-Południe.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Praga-Południe świadczy bezpłatne poradnictwo i konsultacje dla osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Oferuje wstępną informację i edukację na temat metod, form pomocy, możliwości podjęcia leczenia z uzależnienia, współuzależnienia oraz pomoc dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie.

Stanowiska pracy i zakresy zadań:

 1. prawnik – w wymiarze do 8 godzin tygodniowo porady i konsultacje dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa karnego, w zakresie przeciwdziałania przemocy;
 1. psycholog w wymiarze do 8 godzin tygodniowo porady w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy, inicjowania interwencji w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy, udzielania wsparcia i informacji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych z poradnictwem specjalistycznych, wsparciem psychologicznym;
 2. specjalista terapii uzależnień/terapeuta - do 8 godz. tygodniowo porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia oraz motywowanie do podjęcia leczenia;
 3. koordynator- w wymiarze do 8 godz. tygodniowo.

Opis miejsca pracy:

Praca w budynku  ul. Paca 39 parter (stare budownictwo). Ciągi komunikacyjne w pokojach w PIK nie przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym i niewidomym.

Stanowisko pracy:

Wszystkie stanowiska pracy związane są z bezpośrednim kontaktem z interesantem i bezpośrednimi poradami/konsultacjami oraz poradnictwem telefonicznym dla osób zgłaszających się do PIK. Praca w godzinach przedpołudniowych i po południu,  wyznaczonych przez pracodawcę.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie na wszystkich ww. stanowiskach łączy się z zawarciem umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) na okres od 02.11.2022 r. do 31.10.2023 r.

Wymagania:

Osoby realizujące zadania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym powinny:

 1. posiadać kwalifikacje z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pracy socjalnej, resocjalizacji, prawa, psychologii, profilaktyki HIV/AIDS;
 2. znać oferty m. st. Warszawy w zakresie profilaktyki uzależnień, lecznictwa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki HIV/AIDS;
 3. mieć   doświadczenie w pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
 4. posiadać wykształcenie  wyższe zawodowe.
 5. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. być niekaralnym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. systematycznie poszerzać swoje umiejętności i kompetencje w swojej specjalności;
 8. mieć wysoko rozwiniętą odpowiedzialność, systematyczność, standardy etyczne, umiejętność podejmowania decyzji oraz wykazywać postawę nastawioną na życzliwą pomoc innym ludziom.  

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny z zawartą propozycją działań na danym stanowisku oraz  zamieszczonym następującym oświadczeniem: ,,Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji  do PIK w zakresie  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel, pesel” , kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 3. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 6. propozycja wynagrodzenia zawierającą stawkę godzinową i skumulowaną miesięczną.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 30.09.2022 roku (piątek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” Dzielnicy Praga-Południe, osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 30.09.2022 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30.09.2022 r.

Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.