null

Ogłoszenie o zbieraniu ofert biegłych sądowych na sporządzanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o zbieraniu ofert biegłych sądowych na sporządzanie opinii  psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe       

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy — Wydział Spraw Społecznych   i Zdrowia  na podstawie Uchwały Nr XLVI/ 1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r, (Dz.U.2021. poz 1119 z późn. zm.),  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na lata 2022-2025” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie biegłych w  przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. 2007 poz 1883 z poźń zm.)   ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert jako biegły sądowy  na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

Zakresy zadań:

 1.Wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu  wspólnie z psychologiem opinii biegłych sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego, na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

2. Sporządzenie zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie.

Miejsce realizacji:

W miejscu wskazanym przez realizatora.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie  łączy się z zawarciem umowy o dzieło.   

Wymagania:                                                                             

Osoby realizujące zadania  powinny:

  1. posiadać Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawiającą biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  2. posiadać wykształcenie  wyższe.
  3. ewentualne certyfikaty z obszaru uzależnień od alkoholu
  4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Wymagane dokumenty:

  1. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  3. oferta zawierająca stawkę za wydanie opinii i za wydanie zaświadczenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 16.11.2022 roku  do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pok. nr 114 w zaklejonych kopertach  osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 16.11.2022 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 16.11.2022r.

Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.