null

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Oryginał oświadczenia należy:

  ● złożyć w siedzibie Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 lub

  ● przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa lub

  ●złożyć przez ePuap

UWAGA! – termin do wniesienia oświadczenia uważa się za zachowany jeżeli nadano przesyłkę w placówce pocztowej do 31 stycznia 2023 r. włącznie (data stempla pocztowego).

Opłaty można dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem maila  pragapoludnie.wdg@um.warszawa.pl

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Dzielnicy oraz na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl:

https://pragapld.um.warszawa.pl/zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu

link do samodzielnego obliczenia należności:

https://kalkulatoralkoholi.um.warszawa.pl/default.aspx

Brak oświadczenia lub/i opłaty grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej.