null

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 506, 1309, 1571, 1696, 1815), artykuł 9 ustęp 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dziennik Ustaw 2018, pozycja 817) odbędzie się XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 16.30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw 2020, pozycja 374,567 i 568 z późniejszymi zmianami)

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

1) Przyjęcie porządku obrad.

2) Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy.

3) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (4) Druk nr 177  z dnia 12.04.2021r.

4) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2020. Druk nr 176 z dnia 11.03.2021r.  

5) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2020. Druk nr 178 z dnia 12.04.2020r.

6) Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
Marcin Kluś

Materiały do pobrania