null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie czy występuje konieczność sądowego zobowiązania do odbycia leczenia odwykowego
Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną

 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję

 • z inicjatywy własnej


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 2007 roku Numer 70, pozycja 473 z późniejszymi zmianami)

W Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujący zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy, takie jak:

 • czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • współpraca z Biurem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy
 • składanie Burmistrzowi Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy półrocznych sprawozdań z realizacji zadań Zespołu
 • współpraca przy tworzeniu i w realizacji lokalnego programu profilaktyki uzależnień, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego (w tym również koszty opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia) i przedłożenia Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy realizującego Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień.
 • W Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy Zespół liczy 9 członków
 • W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Zespół powołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zespół powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pracuje do czasu powołania nowego składu Zespołu
 • Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zespół działa w oparciu o regulamin pracy Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy uchwalonego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy
 • Członkowie Zespołu na podstawie zlecenia przez Przewodniczącego Zespołu reprezentują Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy przed sądem w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego