null

Ogłoszenie o naborze i zbieraniu ofert biegłych na sporządzenie opinii psychiatrycznych i psychologicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze i zbieraniu ofert biegłych na sporządzanie opinii psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależniena od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe 

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia na podstawie Uchwały Numer XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom Miasta Stołecznego Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji Miasta Stołecznego Warszawy, zmienionej uchwałą Numer XCIII/2729/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, (Dziennik Ustaw 2019. pozycja 2277 z późniejszymi zmianami), Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2021” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dziennik Ustaw 2007 pozycja 1883 z poźniejszymi zmianami) ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert jako biegły sądowy na sporządzanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

 Zakresy zadań:

1.Wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań psychiatrycznych i sporządzeniu  wspólnie z psychologiem opinii biegłych sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego, na wniosek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Dzielnicowego Zespołu Praga-Południe.

2. Sporządzenie zaświadczenia o niestawieniu się osoby na badanie.

Miejsce realizacji:

W miejscu wskazanym przez realizatora.

Zatrudnienie i wynagrodzenie:

Zatrudnienie łączy się z zawarciem umowy o dzieło.   

Wymagania:                                            

Osoby realizujące zadania  powinny:

  1. posiadać Decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie ustanawiającą biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
  2. posiadać wykształcenie  wyższe.
  3. ewentualne certyfikaty z obszaru uzależnień od alkoholu
  4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

  1. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  2. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  3. oferta zawierająca stawkę za wydanie opinii i za wydanie zaświadczenia

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów do dnia 21.01.2021 roku (czwartek) do godziny 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Podskarbińska 6 pokój numer 114 w zaklejonych kopertach osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w terminie do 21.01.2021 roku na podany poniżej adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Zgłoszenia bez kompletu wyżej wymienionych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone i niekompletne zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 21.01.2021 roku.

Rozstrzygniecie ofert nastąpi zgodnie z obowiązującymi procedurami, a samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem danej oferty.