null

Programy Operacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której korzysta Polska w latach 2014-2020 jest przyznawana w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które wpisują się w założenia Strategii Europa 2020 przyjętej 17.06.2010 r. przez Radę Europejską.
Każdy z programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym określa na jakie typy przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Podział Programów Operacyjnych realizowanych przez Polskę:

Programy krajowe:

• Program Inteligentny Rozwój  
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• Program Operacyjny Polska Wschodnia   
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Programy Regionalne – 16 regionalnych programów Operacyjnych.
W województwie mazowieckim jest to:

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Inne Programy - wybrane:

•  Unijne:
Horyzont 2020
COSME
Erasmus +
Łącząc Europę
Program Kreatywna Europa


•  Regionalne:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Regionalne Inwestycje Terytorialne


•  Sektorowe:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Program Rybactwo i Morze


•  Ponadregionalne:
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020:

  • Interreg V-A Republika Czeska - Polska
  • Interreg V-A Polska-Słowacja
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego
  • Interreg Europa Środkowa
  • Interreg Europa 


Gdzie szukać informacji: