null

Bezpłatne parkowanie dla kolejnych pracowników służby zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bezpłatne parkowanie dla kolejnych pracowników służby zdrowia Pracownicy placówek leczniczych, domów opieki społecznej oraz NFZ i sanepidu mogą bezpłatnie parkować w płatnej strefie. Dołączają oni do pracowników szpitali i pogotowia, którzy również są zwolnieni z opłat. Jest to możliwe dzięki utrzymaniu opłat dla pozostałych użytkowników

Za ZDM

Od 27 marca uprawnienia do bezpłatnego parkowania przysługują pracownikom placówek szpitali i pogotowia zlokalizowanych na terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Do dziś takie uprawnienie otrzymało ok. 1,7 tys. osób.

Stale analizujemy stopień zapełnienia strefy płatnego parkowania. Znaczna część miejsc jest zajęta przez pojazdy posiadające abonament mieszkańca, w związku z tym pula miejsc dostępnych dla pozostałych użytkowników jest mniejsza. Jednak dzięki utrzymaniu opłat dla pozostałych kierowców, możemy uprzywilejować grupy użytkowników najbardziej tego potrzebujące. Zniesienie opłaty dla wszystkich kierowców mogłoby przynieść efekt odwrotny od zamierzonego i utrudnić znalezienie wolnego miejsca osobom, które najbardziej go potrzebują.

Po przeprowadzonych analizach i pomiarach zapełnienia zdecydowaliśmy się dodatkowo zwolnić z opłat pozostałych pracowników placówek leczniczych, domów pomocy społecznej, a także placówek NFZ i sanepidu. Warunkiem jest lokalizacja placówki w obrębie SPPN. Praca i mobilność tych osób jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta i bezpieczeństwa mieszkańców w czasie epidemii.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, listę osób i pojazdów upoważnionych do zerowej stawki przygotowują kierownicy placówek. Taka lista zostanie uwzględniona przy prowadzonych kontrolach.

Zmiany w parkowaniu

Przypominamy również o innych zmianach dotyczących parkowania wprowadzonych z powodu epidemii. W trosce o zdrowie pracowników kontrola opłat jest prowadzona wyłącznie zdalnie, za pomocą pojazdów wyposażonych w kamery. Zdalnie można również wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca.

Operator sieci parkomatów prowadzi dezynfekcję urządzeń. Przypominamy, że za parkowanie można zapłacić bez używania parkomatów: za pomocą aplikacji mobilnej SkyCash, wiadomości SMS, kodów USSD lub komend telefonicznych IVR. Szczegóły na stronie ZDM.

Szczegółowe informacje o procedurze

1. Zwolnienie z opłat dotyczy pracowników podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) usytuowanych w SPPN, realizujących zadania w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, dojeżdżających w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 samochodami prywatnymi do pracy w tych jednostkach.

2. Zwolnienie z opłat dotyczy również pracowników Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, stacji sanitarno-epidemiologicznych usytuowanych w SPPN oraz domów pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2019 r. poz.1507, 1622, 1690, 2473, 1818, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) usytuowanych w SPPN, dojeżdżających w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 samochodami prywatnymi do pracy w tych jednostkach.

3. Podstawą do zawieszenia pobierania opłat jest przysłanie na adres poczty elektronicznej Zarządu Dróg Miejskich: parkowanie@zdm.waw.pl wykazu zawierającego imiona i nazwiska pracowników oraz numery rejestracyjne ich prywatnych pojazdów – podpisanego przez kierownika jednostki kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku dysponowania przez kierownika kwalifikowanym podpisem elektronicznym dopuszcza się przesłanie kopii listy podpisanej przez kierownika.

4. Zawieszenie pobierania opłat obowiązuje od dnia następnego po przesłaniu ww. listy.