null

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Bożena Przybyszewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie Uchwały numer 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza Dzielnicy i na podstawie paragrafu 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik numer 6 do uchwały numer LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 roku pozycja 8814):

 

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) oświaty,

b) spraw społecznych;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w artykule 11 ustęp 2 ustawy z 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy,

b) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy;

3) nadzoruje pracę:

a) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawy,

b) Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

c) przedszkoli, szkół i placówek przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

4) współpracuje z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;

5) na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu


Absolwentka Liceum Medyczne numer 2 imienia Heleny Wolff w Warszawie, a także Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych.

Jako Pielęgniarka Dyplomowana w latach 80-tych i w pierwszej połowie lat 90-tych pracowała na Pradze-Południe w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy Krypskiej, początkowo jako pielęgniarka pediatryczna w Poradni dla dzieci na Przyczółku Grochowskim, potem w Biurze Promocji Zdrowia. Była ponadto aktywnym członkiem zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.
Od 1996 roku związana z południowo-praskim samorządem terytorialnym. Początkowo jako inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe, następnie kierownik Zespołu Zdrowia i Pomocy Społecznej, a od 2003 roku naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia.

W 2004 roku przyjęła propozycję objęcia funkcji dyrektora nowej jednostki organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy z zadaniem jej utworzenia – Zespołu Żłobków miasta stołecznego Warszawy, którą to funkcję pełniła do kwietnia 2019 roku. Następnie pełniła funkcją zastępcy dyrektora Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". W marcu 2020 roku decyzją Rady Dzielnicy Praga-Południe objęła stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.