null

Bożena Przybyszewska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bożena Przybyszewska

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Bożena PrzybyszewskaPrzyjmuje mieszkańców w pok. 112 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie lub telefonicznie 22 44 35 103, email: b.przybyszewska@um.warszawa.pl, pragapoludnie.sekretariat3@um.warszawa.pl. 

Na podstawie Uchwały Nr 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) oświaty,

b) spraw społecznych;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy,

b) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy;

3) nadzoruje pracę:

a) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawy,

b) Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

c) przedszkoli, szkół i placówek przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

4) współpracuje z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;

5) na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu


 

Absolwentka Liceum Medyczne nr 2 im. Heleny Wolff w Warszawie, a także Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Studia podyplomowe na SGH, Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych.

Jako Pielęgniarka Dyplomowana w latach 80-tych i w pierwszej połowie lat 90-tych pracowała na Pradze-Południe w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy Krypskiej, początkowo jako pielęgniarka pediatryczna w Poradni dla dzieci na Przyczółku Grochowskim, potem w Biurze Promocji Zdrowia. Była ponadto aktywnym członkiem zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.
Od 1996 roku związana z południowo-praskim samorządem terytorialnym. Początkowo jako inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe, następnie kierownik Zespołu Zdrowia i Pomocy Społecznej, a od 2003 roku naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia.

W 2004 roku przyjęła propozycję objęcia funkcji dyrektora nowej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy z zadaniem jej utworzenia – Zespołu Żłobków m. st. Warszawy, którą to funkcję pełniła do kwietnia 2019 roku. Następnie pełniła funkcją zastępcy dyrektora Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa". W marcu 2020 roku decyzją Rady Dzielnicy Praga-Południe objęła stanowisko Zastępcy Burmistrza Dzielnicy.