null

Dodatkowa forma rejestracji bezrobotnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatkowa forma rejestracji bezrobotnych Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchomił kolejną ścieżkę rejestracji – tym razem dla osób, które nie mają możliwości zrobienia tego przez Internet.

Od środy, 15 kwietnia, wniosek o zarejestrowanie bezrobotnego i wszelkie niezbędne dokumenty można złożyć także w wersji papierowej.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, stołeczny Urząd Pracy od blisko miesiąca (od 17 marca) realizuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Oznacza to, że osoby, chcące zarejestrować się jako bezrobotne, muszą składać wnioski przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Dla tych, którzy mają problem z rejestracją elektroniczną, uruchomiono dodatkową możliwość: wypełnienia i przesłania papierowej wersji wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy bądź odebrać przed głównymi siedzibami Urzędu - przy ul. Grochowskiej 171B oraz przy ul. Ciołka 10A. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista poniżej) należy wysłać pocztą na adres jednej z głównych siedzib urzędu lub wrzucić do specjalnej skrzynki, która będzie przed urzędem dostępna.

Ważne: wnioski oraz wszystkie niezbędne dokumenty (tylko ich kserokopie!) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do urzędu, nie data wysyłki.

Z tej formy rejestracji będą mogły także korzystać bezrobotne osoby niepełnosprawne.   

Do wniosku należy dołączyć kserokopie:

- dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców karta pobytu, paszport, decyzja Wojewody zezwalająca na pobyt w Polsce);
- w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy– zaświadczenia o okresie zameldowania na pobyt czasowy ma terenie Warszawy;
- świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
- świadectw pracy;
- w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dokumentu potwierdzającego stopień;
- dokumentów, stwierdzających przeciwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;
- w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć kserokopię dokumentów, potwierdzających aktualny status oraz zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zawierającego miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
- osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej - zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,  zawierającego miesięczną podstawę wymiaru tych składek;
- osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy powinny przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenia, określającego podstawę wymiaru tych zasiłków;
- osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia,  umowy agencyjnej lub  innej umowy o świadczenie usług lub współpracy powinny przedłożyć kserokopię zaświadczenia o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP, a w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenia określającego miesięczną podstawę wymiaru tych zasiłków;
- w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia,  wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności należy przedłozyć kserokopię zaświadczenia z ZUS o okresach pobierania tych świadczeń ze wskazaniem miesięcznej podstawy wymiaru zasiłków i świadczenia;
- świadectwa zwolnienia z zakładu karnego;
- osoby, które wykonywały pracę w okresie pozbawienia wolności -  zaświadczenia o okresie  wykonywanej  pracy oraz osiąganym wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
- książeczki wojskowej w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu;
- zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
- osoby, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, muszą dostarczyć kserokopię zaświadczenia z ZUS, obejmującego okres podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu sprawowania tej opieki;
- osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, powinny dostarczyć kserokopię zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ - o okresie pobierania świadczeń  i przyczynie utraty.

Powyższe dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające, o których w razie zaistnienia sytuacji wnioskodawca zostanie poinformowany po złożeniu wniosku.

Jeżeli osoba składająca wniosek była już wcześniej zarejestrowana jako bezrobotna, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu i modyfikacji danych, które istnieją w rejestrze. Urząd Pracy m.st. Warszawy zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz danych osobowych.