null

Dokumenty do pobrania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej (wniosek o dowóz zorganizowany)

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub placówki oświatowej (wniosek o dofinansowanie dowozu indwidualnego)

Dowóz dziecka z niepełnosprawnościami do szkoły lub placówki oświatowej

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

  • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

  •  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

Dowóz zbiorowy

 Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie, które powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, nr kontaktowy rodzica składającego podanie. Jeżeli dziecko porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach należy taką informację zawrzeć w podaniu,

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły,

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


 

 Dowóz indywidualny

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

wniosek,

aktualne zaświadczenie ze szkoły,

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Pliki do pobrania: