null

Informacje o wycince drzew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z artykułem 21 ustęp 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw Numer 199 pozycja 1227 z późniejszymi zmianami), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, to znaczy w witrynie internetowej EKOPORTAL, która administrowana jest przez Ministra Środowiska.

Wyszukiwanie informacji o wyżej wymienionych dokumentach możliwe jest w wykazie na stronie Ekoportalu.