null

Jakie zmiany w uchwale o obszarze rewitalizacji?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konsultacje zmian uchwały delimitacyjnej

Weź udział w konsultacjach dotyczących zmian w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LX/1967/2022 z 17 lutego 2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy. 

Zmiana zapisów uchwały ma na celu wyznaczenie na obszarze rewitalizacji podobszarów oraz aktualizację mapy obszaru do obowiązujących rozstrzygnięć. W projekcie uchwały zostały także doprecyzowane zapisy dotyczące prawa pierwokupu.

Konsultacje trwaja od 29 sierpnia do 27 września 2023 roku. 

Więcej informacji na platformie konsultacyjnej Miasta.