null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie czy występuje konieczność sądowego zobowiązania do odbycia leczenia odwykowego.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie:

 • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek osobę fizyczną
 • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
 • z inicjatywy własnej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

W Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujący zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, takie jak:

 • czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • współpraca z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • składanie Burmistrzowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy półrocznych sprawozdań z realizacji zadań Zespołu
 • współpraca przy tworzeniu i w realizacji lokalnego programu profilaktyki uzależnień, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego (w tym również koszty opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia) i przedłożenia Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy realizującego Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień.
 • W Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Zespół liczy 9 członków
 • W skład Zespołu wchodzą osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Zespół powołuje Prezydent m.st. Warszawy na wniosek Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
 • Zespół powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy pracuje do czasu powołania nowego składu Zespołu
 • Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
 • Zespół działa w oparciu o regulamin pracy Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy uchwalonego przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
 • Członkowie Zespołu na podstawie zlecenia przez Przewodniczącego Zespołu reprezentują Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy przed sądem w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Załączniki: