null

Komunikat dla beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo! W związku z przyznanymi przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" oraz mając na uwadze wskazane w umowach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (dalej: umowa) obowiązki informacyjne, przypominam o poniższych kwestiach. 

 1. Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" (dalej: Regulamin) Uchwałą nr 492/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienił Regulamin w zakresie § 12 ust. 2 i 3 (link: https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/reiestr-uchwal-zarzadu/uchwala-49231.322-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-04-05.hłml). Najważniejsze zmiany to:
 • a) zmiana wymiaru tablicy informacyjnej;
 • b) wprowadzenie wzoru tablicy informacyjnej (zał. nr 5 do Regulaminu);
 • c) zmiana ścieżki akceptacji projektów graficznych z wykorzystaniem logo Marki Mazowsze.
 1. Tablica informacyjna 

Wersja edytowalna tablicy informacyjnej, umożliwiająca wpisanie nazwy zadania znajduje się pod linkiem: https://mazovia.pl/plibipizałatw-sprawejekologia-i-srodowiskoimazowsze-dla-czystego-powiełrza-2022/rozstrzygniede-programu-mazowsze-dia-czystegp-powietrza-2022.html  lub https://www.powletrze.mazovia.pljwsparcie-dla-gmin/lista-beneflcientow-2022  

 1. Logotypy 
  1.  Logotyp Marki Mazowsze wraz z wytycznymi jego stosowania można pobrać tutaj: https://mazovia.pliplisamorzad/marka-mazowsze  
  2.  Logotyp programu wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza" wraz z wytycznymi jego stosowania można pobrać tutaj: https://mazovia.plipl/dla mediow/logotypy-programow-wsparcia/  
   lub hups://www.powietrze.mazovia.plido-pobrania (plik pn. „Logotyp—Maz_dla_czystego_powietrza.zip"). 

Ponadto przypominam:

 1.  zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 umowy, Zadanie musi zostać zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Wnioskiem i Umową dotyczącymi tego Zadania. Realizacja Zadania przez Beneficjenta niezgodnie z ww. dokumentami może skutkować utratą przez Beneficjenta całości lub części Pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na dofinansowanie tego Zadania. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może dokonać modyfikacji Zadania poprzez zmianę, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu Zadania, który był deklarowany przez niego we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej, o czym Beneficjent ma obowiązek poinformować Województwo. Zasadność zmiany, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Zadania oraz zgodność zmodyfikowanego zakresu z przedmiotem realizacji Zadania, podlegają indywidualnej ocenie przez Departament pod kątem ich akceptowalności przez Województwo. O wyniku oceny zasadności zmiany, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Zadania oraz zgodności zmodyfikowanego zakresu z przedmiotem realizacji Zadania, a także o konieczności zawarcia aneksu do Umowy, Beneficjent zostanie poinformowany przez Departament. Dokonanie przez Beneficjenta nieuzasadnionej zmiany, lub nieuzasadnionego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu Zadania, niezaakceptowanych przez Województwo, może skutkować utratą przez Beneficjenta całości lub części Pomocy finansowej przyznanej Beneficjentowi na realizację tego Zadania;
 2.  zgodnie z § 14 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu, korespondencja związana z realizacją programu odbywa się wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP (w przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl przy zapewnieniu integralności składanych dokumentów i prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP). Dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta oraz Skarbnika (jeżeli jest wymagane), kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast kopie dokumentów będących załącznikami, o których mowa w § 10 ust. 10 i § 7 ust. 6 Regulaminu, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wójta/burmistrza/prezydenta;
 3.  Beneficjentom realizującym zadania polegające na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnych, że zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu we wszystkich formach prowadzonych akcji edukacyjno-informacyjnych obligatoryjnie należy zawierać informacje dotyczące szczegółowych przepisów uchwały antysmogowej m.in. w zakresie:
 • a) katalogu rodzaju instalacji, których użytkowanie jest możliwe/dozwolone;
 • b) katalogu rodzaju paliw, których stosowanie na terenie województwa mazowieckiego jest zakazane;
 • c) terminach wymiany źródeł ogrzewania (m.in. kotłów, pieców, kominków), w szczególności o obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. zakazie użytkowania kotłów na węgiel lub drewno (instalacji na paliwa stałe) nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz zakazie użytkowania kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, lub nie są wyposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. 

W przypadku pytań i wątpliwości, dotyczących realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów oraz Regulaminu, proszę o kontakt z pracownikami Departamentu zajmującymi się programem „Mazowsze dla czystego powietrza 2022".