null

Kwalifikacja wojskowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2009 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz wojskowym komendantem uzupełnień w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej.

KTO PODLEGA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 1. mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia,

 2. kobiety, które ukończyły co najmniej 19 rok życia i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:

 • w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria;

 • w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

SKĄD POZYSKAĆ INFORMACJE O OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania od Prezydenta m.st. Warszawy. O miejscu i terminie prowadzenia jej na danym terenie będą także informowały obwieszczenia wojewody.

WAŻNE

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Osoba, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na miejsce pobytu, która wyznaczy jej inny termin stawiennictwa (dla Pragi – Południe ten telefon to 22 443 55 18). W tym celu można też kontaktować się bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską, której numer telefonu podany będzie w wezwaniu do kwalifikacji.

Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej z różnych przyczyn, powinny uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody zgłaszając się do delegatury BBiZK w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego.

NA CZYM POLEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA i JAKI JEST JEJ CEL

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. W ramach kwalifikacji wykonuje się następujące czynności:

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej,

 • założenie ewidencji wojskowej,

 • wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

 • przeniesienie do rezerwy.

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

"A" – zdolny do czynnej służby wojskowej;

"B" – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;

"D" – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

"E" – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

WAŻNE

Jeżeli w czasie, kiedy zostajesz wezwany(a) do kwalifikacji wojskowej leczysz się, a Twój stan zdrowia może mieć wpływ na określenie zdolności do służby wojskowej, jesteś zobowiązany(a) przedstawić Powiatowej Komisji Lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych.

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej którą dysponujecie, ponieważ Powiatowa Komisja Lekarska określa kategorię zdrowia na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji dostarczonej przez zainteresowanego(ą).

Na potrzeby ewidencji, zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. legitymacja szkolna),

 • posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku występowania chorób przewlekłych, urazów i innych czynników wpływających na Pana/Pani stan zdrowia).