null

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2009 roku, w wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez obowiązkową kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej.

5 kwietnia br. ponad 1400 młodych osób z Pragi-Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej zostanie wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską nr 4 w Warszawie, z siedzibą w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5.

Komisja będzie działać do 15 czerwca 2022 r. i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze Dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy. Co istotne, kwalifikacja wojskowa nie ma związku z agresją Rosji na Ukrainę. Jest przedsięwzięciem organizowanym co roku, niezależnie od geopolitycznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej.

W ramach kwalifikacji wojskowej określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają:

1.            Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a więc w roku 2022 jest to rocznik 2003;

2.            Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską;

3.            Kobiety urodzone w tych latach i posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji;

4.            Osoby urodzone w latach 2001-2002, uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

•             „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;

•             „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;

•             „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

•             „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Komisja nie będzie pracować 15 i 29 kwietnia oraz w okresie 2-6 maja. 25 kwietnia r. do kwalifikacji wzywane będą kobiety podlegające temu obowiązkowi.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 (tel.: 519 047 444) i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga – Południe (tel.: 22 443 55 18).