null

Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy obowiązujący w latach 2005-2013

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pierwszym dokumentem źródłowym i aktem lokalnej polityki rewitalizacyjnej w Warszawie był Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013. W styczniu 2005 roku Rada miasta stołecznego Warszawy przyjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013 (LUPR). Dokument ten stanowił podstawę do ubiegania się przez m.st. Warszawa
o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania związane ze zdegradowanymi obszarami miejskimi, poprzemysłowymi i powojskowymi w pierwszym okresie programowania funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006. 

Program ten został sporządzony w celu określenia i zidentyfikowania potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów, znajdujących się na terenie dzielnic m. st. Warszawy. Biorąc pod uwagę krótki okres programowania oraz wydatkowania funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006 zdecydowano się na opracowanie uproszczonego programu jako dokumentu odnoszącego się do wybranego obszaru pilotażowego miasta.    

8 maja 2008 r. Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr XXX/995/2008 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005 – 2013, który swoim zasięgiem obejmował większość dzielnic Warszawy. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005 – 2013 pełnił funkcję strategii rewitalizacji Miasta stołecznego Warszawy. Strategia ta określała działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Była spójna dla całego miasta oraz komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na zidentyfikowanym obszarze kryzysowym. Strategia rewitalizacji Miasta realizowana była poprzez Mikroprogramy opracowane przez Dzielnice Miasta (patrz: Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe). W mikroprogramach poprzedzonych analizą sytuacji w dzielnicy określone zostały obszary kryzysowe oraz priorytetowe działania zmierzające do poprawy stanu kryzysowego. Przedstawione zostały również konkretne sposoby rozwiązań wraz z ich kalkulacją oraz okresem realizacji.