null

Marsa 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 5 października 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1530/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej  przy ulicy ul. Marsa 7 (dz. ew. nr 176/2 o   pow. 433m2 z obrębu 3-07-14).
Działka 176/2  ma dostęp do drogi publicznej – jezdni serwisowej ul. Marsa – poprzez działkę ew. nr 176/1, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa  przejścia i przejazdu. Służebność będzie wykonywana na gruncie o pow. 17,5 m2.
Na działce ewidencyjnej 176/2 posadowiony jest niewielki fragment budynku znajdującego się nieruchomości sąsiedniej  tj. Marsa 5, działka  ewidencyjna nr 172. Budynek ten, w tym jego fragment znajdujący się na działce 176/2, stanowi  własność właściciela działki  ewidencyjnej 172, fragment ten jest częścią składową  gruntu, na którym znajduje się  pozostała część budynku, gdyż budynek nie ulega  podziałowi wzdłuż linii granicy lecz od początku stanowi jedność prawną, jako część składowa jednego gruntu.   

Nieruchomość objęta ustaleniami  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa- Płowiecka, oznaczona na rysunku planu symbolem  A3.U  tj. usługi.  

Cena wywoławcza netto 440 000,00 zł
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu netto 4.300,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,  zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami :  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Chałubińskiego 8 (antresola).

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 159 oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274 pod telefonem 22 44 35 269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy um.warszawa.pl/nieruchomosci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.