null

Mieszkania czekają na potrzebujących

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkania czekają na potrzebujących Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego na warszawskim Bemowie. Przewidywany termin oddania budynków do użytkowania – I kwartał 2023 r.

Inwestycja przy ul. Pełczyńskiego to doskonale skomunikowany zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (235 lokali mieszkalnych) z dwoma lokalami usługowymi, trzema niezależnymi garażami podziemnymi na 148 miejsc oraz 28 miejscami postojowymi naziemnymi. W pobliżu znajduje się trasa szybkiego ruchu  S-8, pętla autobusowa i tramwajowa Osiedle Górczewska oraz będąca w realizacji II linia metra (stacje Powstańców Śląskich i Lazurowa). W bezpośredniej okolicy budynków znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, instytucje administracji samorządowej. Blisko stąd do takich terenów rekreacyjnych, jak Las Bemowski, Forty Bema, Park Górczewska, Kampinos. W sąsiedztwie  znajdują się centra i pasaże handlowe. 

Mieszkania zaprojektowano w jednolitym standardzie wykończenia dostosowanym do funkcji pomieszczeń. 

Warunki partycypacji w kosztach budowy lokali

Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 9 350 zł. Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%.  

Kryteria

Komisja Kwalifikacyjna wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę lokalu w oparciu o „Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.” oraz w oparciu o zapisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach budownictwa mieszkaniowego. 

TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, przy spełnieniu następujących warunków:

1.Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie m. st. Warszawy.

2.Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż: 

- o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym; 

- o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym; 

- o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

1 OSOBA2 OSOBY3 OSOBY4 OSOBY5 OSÓB6 OSÓB

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE PRZEKRACZA 1,3 PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA WIĘCEJ NIŻ O:

20%80%120%160%200%240%

MAKSYMALNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO w PLN

8.738,2513.107,3716.020,1218.932,8721.845,6224.758,36

3.Łączny dochód gospodarstwa domowego przed dniem zawarcia umowy najmu nie jest niższy niż:

a)110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b)165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c)205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym, 

d)240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym, 

e)240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz współczynnika 0,5. 

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

1 OSOBA2 OSOBY3 OSOBY4 OSOBY5 OSÓB6 OSÓB

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE JEST MNIEJSZY NIŻ 0,5 PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA, POWIĘKSZONEGO O:

110%165%205%240%280%320%

MINIMALNY DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO w PLN

3.080,794.621,195.741,486.721,737.842,028.962,30

Kwota średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przypadającego na gospodarstwo domowe w województwie mazowieckim w 2018 roku wyniosła 5.601,44zł brutto.

4.Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia inwestycji, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

W związku z zawarciem umowy najmu lokalu, przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski należy złożyć w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie niżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone. 

Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są od 7 września 2020r. do 7 października 2020 r., wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.

Wnioskodawca składa wniosek wyłącznie na określony rodzaj mieszkania. Wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie „x” w kratce przy wybranym rodzaju lokalu. Wybór jest jednokrotny, Wnioskodawca nie może zaznaczyć kilku rodzajów lokali.

Wszelkie informacje oraz druki dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: https://www.tbspolnoc.pl/pl/partycypacja