null

Możliwości uzyskania dofinansowania przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Fundusz Dopłat – Premia Termomodernizacyjna -Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje o funduszu 
2. Program Prosument

Cel programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Informacje o programie

 3. Fundusze unijne regionalne – Regionalny Program Operacyjny WM

  • Oś Priorytetowa 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – informacja o terminach planowanych konkursów – harmonogram naboru wniosków

Inne ważne dokumenty:

szczegółowy opis priorytetów -SZOOP RPO WM 2014-2020

strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

4. Dofinasowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM planowane konkursy zgodnie
z harmonogramem naboru wniosków na rok 2016 Oś priorytetowa 6 – Jakość życia oraz Oś priorytetowa 4; działanie 4.2

harmonogram na rok 2019

działania rewitalizacyjne prawdopodobnie zgodne z Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Miasta st. Warszawy na lata 2014-2022 i obszarem wyznaczonym w programie 

szczegóły po ukazaniu się dokumentacji konkursowych

5. Dofinansowanie Urząd m.st. Warszawy