null

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków

Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów oraz Uchwałą nr 5224/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie publikacji ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 1. Kandydatem do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwanej  dalej Radą Seniorów, może być osoba mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, posiadająca obywatelstwo polskie i która ukończyła 60 lat, a także osoba niekarana za przestępstwo umyślne.
 2. Kandydata do Rady Seniorów może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w wieku powyżej 60 lat. Jedna osoba może poprzeć więcej niż jednego kandydata. Wzór Listy poparcia kandydata stanowi zał. nr 2 do uchwały nr 5224/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2022 r. (zwanej dalej uchwałą). Do Listy poparcia kandydata załącza się „Formularz zgłoszeniowy kandydata”, który  stanowi zał. nr 3 do uchwały.
 3. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały składa się w Referacie Obsługi Rady Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, pokój 314 (III piętro) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, tj. do dnia 2 maja 2022r.
 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza listę kandydatów, która jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy oraz przekazuje ją lokalnym organizacjom pozarządowym.
 5. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę
  przedstawicieli mieszkańców wskazaną w § 3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów, Burmistrz organizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów.
 6. Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie
  w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3 pkt 1 Statutu Rady Seniorów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, decyduje losowanie zorganizowane przez Burmistrza na spotkaniu wyborczym.
 7. Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba
  obecna i uprawniona do głosowania - łącznie z kandydatami, głosuje na nie więcej niż trzy osoby. Ze spotkania wyborczego sporządza się protokół w dniu tego spotkania.
 8. W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów,
  w liczbie określonej w pkt 6, wraz z krótkimi informacjami o nich, ogłasza się
  na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w prasie lokalnej oraz przekazuje lokalnym organizacjom pozarządowym.