null

Czechowicka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1499/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy ul. Czechowickiej (dz. ew. nr 22 i 23 o łącznej pow. 513m2).

W dniu 20 października 2021 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1499/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Czechowickiej (dz. ew. nr 22 i 23 o łącznej pow. 513m2).

Nieruchomość objęta ustaleniami  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego, oznaczona na rysunku planu symbolem 47 MW(U) tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Zgodnie z planem wjazd na teren przewidziany jest od ulicy Czechowickiej 13KD-L (droga gminna).

Cena wywoławcza netto 820 000,00 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 82 000,00 zł
Minimalne postąpienie 8 200,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096, do 5 stycznia 2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 5 stycznia 2022 r. do godz. 15 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy
ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 11 w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 159 oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Grochowskiej 274 pod telefonem 22 44 35 269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne na stronie Urzędu Miasta.