null

Nowy rok szkolny już niebawem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowy rok szkolny już niebawem Nowi uczniowie, którzy rozpoczną naukę w szkołach 1 września otrzymają spersonalizowane Karty Ucznia, które uprawniają do bezpłatnych przejazdów warszawskimi tramwajami, autobusami, metrem i pociągami w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W nowym roku szkolnym „pierwszaków” będzie prawie 20 tysięcy. Aby korzystać z bezpłatnych przejazdów wystarczy tylko, aby złożyli Państwo w szkole dziecka wniosek wraz z aktualnym zdjęciem dziecka o wymiarach 3,5×4,5 cm. Dalszymi formalnościami zajmuje się szkoła we współpracy z Warszawski Transport Publiczny.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejs…/karta-ucznia/.

Karta Ucznia przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy.
  • uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Jak otrzymać Kartę Ucznia
Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego POP ZTM wraz z:

  • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
  • aktualnym zdjęciem ucznia
  • ważną legitymacją szkolną (na której wskazany jest adres zamieszkania ucznia) lub
  • zaświadczeniem wydanym przez szkołę (z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym) i dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.”

Wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej – pdf (478 KB) - dostępny na stronie: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/?fbclid=IwAR17KLx4QEAYugTlhn6Vs__yjpswwgABkG_u2JyNm9pAOGUbYLsTx4DCCaI

Duplikat karty
W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) duplikat wydaje się po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wydanie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych.
W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka oraz aktualnym zdjęciem do dowolnego POP ZTM.
Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.