null

Pierwsza sesja online w historii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pierwsza sesja online w historii Z powodu podjętych przez władze środków ochrony przed koronawirusem, w wyniku zakazu zgromadzeń i w trosce o zdrowie radnych, władze dzielnicy zorganizowały 21 kwietnia 2020 r. XVI Sesję Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy online.

Radni oraz panie wiceburmistrz Izabela Szostak-Smith, główna księgowa Danuta Gorczyńska oraz Dyrektor OPS Zuzanna Grabusińska przebywali w domach, mając łączność ze wszystkimi uczestnikami sesji. W sali konferencyjnej urzędu, zamienionej w centrum organizacyjno-informatyczne sesji, pojawili się Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, członkowie Zarządu Dzielnicy, wiceburmistrzowie Bożena Przybyszewska, Adam Cieciura i Karol Kowalczyk, a także naczelnik Wydziału Organizacyjnego Katarzyna Niwińska, naczelnik Wydziału Prawnego Łukasz Kudelski, naczelnik Wydziału IT Tomasz Marciniak i niezbędni urzędnicy.
Po przetestowaniu połączeń i uruchomieniu sesji online, sprawdzeniu obecności radnych i kworum, przegłosowano przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej, XV sesji Rady Dzielnicy.
Jedynym punktem merytorycznym sesji było przedstawienie przez Zarząd Dzielnicy raportu na temat działań podjętych na Pradze-Południe i związanych z walką z koronawirusem.
Informację te przedstawił zastępca burmistrza Adam Cieciura. Poinformował on radnych o wszystkich dotychczasowych działaniach, podjętych przez Zarząd Dzielnicy Pragi-Południe z własnej inicjatywy, a także w ramach realizacji decyzji Prezydenta m.st. Warszawy i rządu.
Wśród najważniejszych warto przypomnieć:

podjętą już 10 marca decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych dyskusji publicznych i dyżurów dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Cieciura przypomniał też, że bardzo wcześnie zawieszono pracę instytucji kultury i hal sportowych, basenów i siłowni.
Spowodowało to odwołanie wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych, wszelkich spotkań, zebrań i zajęć, których organizatorem jest m.st. Warszawa, jednostki nadzorowane lub podległe miastu. Zgodnie z wytycznymi rządu 12 marca zamknięto w dzielnicy wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki, ogniska pracy pozaszkolnej a także szkoły wyższe.

W połowie marca zamknięto place zabaw, boiska, obiekty rekreacyjno-sportowe i siłownie plenerowe.

Następnie przystąpiono do działań związanych ze sprawnym funkcjonowaniem urzędu i jego służebności wobec mieszkańców. Uruchomione zostały m.in. specjalne procedury dotyczące obniżenia czynszów w lokalach usługowych dla najemców, którzy zawiesili działalność. Szereg decyzji dotyczyło funkcjonowania urzędu, np. zamontowano dla interesantów punkty do dezynfekcji rąk, ograniczono możliwość poruszania się interesantów po urzędzie, zadbano o czystość i higienę w pomieszczeniach biurowych. Zadbano o pełną informację dla mieszkańców o nowych zasadach działania urzędu. Do niezbędnego minimum ograniczono
konieczność przebywania urzędników i wprowadzono dyżury w poszczególnych wydziałach. Około 50% pracowników urzędu pracuje zdalnie. Nie wstrzymał pracy Wydział Zasobów Lokalowych – przydział mieszkań na przestrzeni kilku najbliższych tygodni i kolejne wskazania dla mieszkańców będą realizowane.

Oddzielną częścią raportu Zarządu Dzielnicy była informacja o działaniach podjętych z myślą o osobach najbardziej narażonych na skutki wdrożenia obostrzeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii. Chodzi przede wszystkim o działania dotyczące pomocy społecznej dla osób, które potrzebują wsparcia w swoich codziennych życiowych sprawach. Burmistrz Cieciurapoinformował o powołaniu przez burmistrza dzielnicy specjalnego zespołu, wdrażającego na Pradze-Południe miejski program „Warszawa wspiera”. Na jego czele stoi zastępczyni burmistrza Bożena Przybyszewska.

Koordynuje ona pracę poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbami mundurowymi i organizacjami pozarządowymi (np. TPD przygotowuje swoje paczki dla dzieci). Dzięki temu wolontariusze mogą nieść pomoc najbardziej potrzebującym –przebywającym w domu seniorom, niemającym nikogo, kto mógłby im pomóc w załatwieniu zakupów, zadbał o wyrzucanie śmieci czy wychodzenie z psem. Przygotowuje się dla potrzebujących paczki żywnościowe i gorące posiłki. Dzięki Zespołowi można udzielić potrzebującym pomocy medycznej, skontaktować  z lekarzami specjalistami, a w przypadku zarażenia koronawirusem podjąć natychmiastowe działania związane z hospitalizacją osoby chorej.

W pomoc potrzebującym włączają się też podmioty gospodarcze, min. apteka Bliska przy ulicy Kamionkowskiej, która zorganizowała bezpłatną dostawą leków potrzebującym. W ramach współpracy z restauratorami 20-25 posiłków trafia dziennie do osób z niepełnosprawnościami i seniorów.
Z myślą o osobach potrzebujących wsparcia psychologicznego, zorganizowano specjalny telefon dla osób w kryzysie. Przez pierwsze dwa tygodnie jego działania udzielono wparcia ponad 50 osobom. Działa także telefon radcy prawnego.

W dalszej części sesji poinformowano radnych o programie pomocy socjalnej „Senior w domu”, skierowanej do osób niekorzystających dotąd z pomocy społecznej. To autorski program OPS Praga-Południe opracowany przez dyrektor Zuzannę Grabusińską. Ma na celu dostarczać produkty żywnościowe na około 10 dni, gotowe obiady oraz podstawowe środki higieniczne i maseczki jednorazowe. Projekt jest realizowany ze środków budżetowych Dzielnicy Praga-Południe. Programem objętych zostanie ok. 2 tys. osób.

W kolejnej części informacji zarządu pojawiły się tematy związane z edukacją. Nie zaprzestano dożywiania dzieci zwolnionych z opłat za posiłki. Korzysta z nich w sumie ok. 280 dzieci z naszej dzielnicy. Na wyraźne życzenie rodziców, żywienie realizowane jest w formie paczek z produktami do przygotowania posiłków. 

Niemal natychmiast po zamknięciu placówek oświatowych i wprowadzeniu nauki zdalnej, dokonano rozeznania w sprawie braku komputerów wśród dzieci i nauczycieli. 803 nauczycieli i 3318 uczniów zgłosiło ten problem. Ponadto 156 pedagogów i 1618 uczniów nie ma dostępu do Internetu lub ma go w ograniczonym zakresie. Prawie 800 dzieci posiada przestarzały sprzęt. Żeby usunąć te ograniczania, należałoby dokonać wydatków w wysokości około 5 mln zł. Ministerstwo Cyfryzacji proponuje 100 tys. zł dotacji dla m.st. Warszawy, co daje około 40 groszy na ucznia. To pokazuje skalę problemu.

Spośród pozostałych informacji warto zaznaczyć, że zarządzenie obostrzeniowe nie określiło, jak mają pracować Rady Osiedli. Mogą to robić w trybie zdalnym, mogą odbywać spotkania przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. W ostateczności mogą też korzystać z pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy.

Po udzieleniu radnym informacji Zarządu Dzielnicy, rozpoczęła się ożywiona dyskusja.

Rozmawiano głównie o trzech problemach: zdalnej edukacji, zbliżających się wyborach prezydenckich oraz pomocowych programach socjalnych.
Jeśli chodzi o problemy ze zdalnym nauczaniem, wielu dyrektorów placówek oświatowych udostępnia uczniom pomieszczenia do spotkań z nauczycielami. Zachowywane zostają wówczas wszystkie środki ochrony przez koronawirusem. Radni zwracali uwagę, że niestety nie wszystkie dzieci posiadają komputery lub smartfony, by odbywać lekcje online w systemie Teams, Webex lub MeetGoogle. Dlatego wielu nauczycieli indywidualnie łączy się z uczniami, korzystając ze zwykłych telefonów. Radny Wysocki przypomniał, że także niektórzy rodzice nie mają dostępu do telefonu z Internetem. W wielu domach rodzice pracują zdalnie i muszą korzystać z laptopów czy komputerów wspólnie z dziećmi. Radny Nowak zwrócił uwagę na problem hakerów, którzy nagminnie włączają się zdalnie prowadzonych zajęć. Radna Dębińska-Żytkiewicz wskazała na niezaspokojone olbrzymie potrzeby finansowe szkół, a radna Terlecka na duże przeciążenie dzieci nauką w tych warunkach.
Dalsza dyskusja doprowadziła do wniosku, że nauczyciele stają na wysokości zadania i należą im się specjalne podziękowania za wkład pracy, pomysłowość i zaangażowanie.
Odnośnie wyborów, na pytanie radnego Wieremiejczyka odpowiedziała naczelnik Wydziału Organizacyjnego, p. Katarzyna Niwińska. Poinformowała radnych, że Urząd dostał 150 tys. zł na ich organizację, ale nie dokonuje się żadnych wydatków, gdyż wciąż nie ogłoszono ostatecznego terminu, trybu i sposobu przeprowadzenia wyborów.
Radna Manarczyk pytała, czy Zarząd wystąpił do rządu o tak potrzebne w czasie epidemii środki finansowe? Czy są środki na funkcjonowanie urzędu? Czy dostaliśmy jakieś wsparcie? Na obecną chwilę cały samorząd warszawski, a w tym Praga-Południe, otrzymał od rządu jedynie symboliczną pomoc w wysokości 100 tys. złotych na zakup komputerów.
Radni prosili również o informację na temat egzaminów maturalnych. Obecnie jednak nie są znane żadne szczegóły w tej sprawie, poza decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o przełożeniu ich na czerwiec.
Na pytanie radnej Terleckiej, czy dzielnica nie może zorganizować szycia maseczek, odpowiedziano, że obecnie maseczki szyją np. harcerze i wolontariusze NGO'sów z którymi Zarząd Dzielnicy współpracuje i jest w stałym kontakcie.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Marcin Kluś podziękował wszystkim urzędnikom, którzy przyczynili się do możliwości odbycia sesji Rady Dzielnicy online.