null

Regulamin konkursu Mikołajki na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin konkursu Mikołajki na Pradze-Południe

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu “ Mikołajki na Pradze-Południe”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, z siedzibą przy ulicy Grochowskiej 274 w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 30.11.2023r. w momencie opublikowania postu konkursowego i będzie trwać do 4.12.23r.  do godz. 12:00

3. Celem Konkursu jest promocja Dzielnicy Praga-Południe. 4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. § 2. Przebieg Konkursu 1. Konkurs odbędzie się na profilu Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe na Facebooku:

https://www.facebook.com/tomaszkucharskiburmistrz

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku. 3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane pod postem 4. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem zdjęcia, rysunku lub wierszyka czy też opisu słownego mówiącego o tym, dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać wejściówki do Sali zabaw Lider .4.W konkursie może wygrać 1 osoba , zwycięzcę wybiera Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe. 5. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność. 6. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów. 7. Zgłaszając zdjęcie konkursowe, rysunek lub wierszyk uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych lub posiada zgodę autora zdjęcia, rysunku lub wierszyka na zgłoszenie go w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zarówno on, jak inne osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu konkursowym, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie tych wizerunków w ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia konkursowego, rysunku lub wierszyka i usunięcia komentarza zawierającego je w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich. § 3. Nagrody 1. Nagrodą w konkursie są dwie karty podarunkowe do Sali zabaw Lider w Atrium Promenada.

 

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora uczestnikowi Konkursu, który w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykona zadanie konkursowe. 3. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi do nadesłanego Komentarza. 4. Odbiór nagrody jest tylko i wyłącznie osobisty-  Laureat zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na Facebooku za pośrednictwem profilu Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy o miejscu i godzinie odebrania nagrody ( nagrodę odbieramy z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy znajdującego się przy Grochowskiej 274 w Warszawie).

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu realizacji Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania. § 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej § 4. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. § 6. Postanowienia końcowe 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu a także pracownicy jednostek Urzędu Dzielnicy Praga-Południe oraz Radni Dzielnicy a także Radni miasta stołecznego Warszawy 2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych. 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz na oficjalnej stronie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony w formie notatki. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie  Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

https://pragapld.um.warszawa.pl/

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.