null

Rekrutacja do projektu "Q-Samodzielności" - II edycja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rekrutacja do projektu „Q-Samodzielności” - II edycja Od dnia 1 stycznia 2021 r. rozpoczęto rekrutację do projektu pn. „Q-Samodzielności”. Rekrutacja potrwa do dnia 31 marca 2021 r. Jest to Projekt skierowany do osób doświadczających kryzysu bezdomności, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym, który wypełni kartę zgłoszeniową do projektu i zweryfikuje spełnienie warunków i wymogów projektowych Pierwszeństwo będą miały osoby, które:
- utraciły lokal nie z własnej winy i przebywają w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp.
- doświadczają wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.);
- osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu;
- osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy (wymagany jest potwierdzony status na rynku pracy);
- korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Dodatkowo punktowana będzie motywacja do zmiany i chęć podjęcia pracy.

Przewidziane w projekcie działania:
• aktywizacja społeczna: warsztaty integracyjne wyjazdowe, warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości, spotkania ze specjalistą od wizerunku, warsztat autoprezentacji, spotkania z prawnikiem, trening gospodarowania własnym budżetem, „Grupy Wsparcia", warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych, kilku miesięczny trening mieszkaniowy.
• aktywizacja zawodowa: warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy i szkolenia zawodowe oraz indywidualne spotkania z asystentem zawodowym.
• wsparcie zdrowotne: badania lekarskie, realizacja recept, wizyty u specjalistów  np. okulista, stomatolog, ortopeda, dermatolog itd. zgodnie z potrzebami Uczestników.

 

Poza tym cały czas będzie prowadzona wobec Uczestników/Uczestniczek pogłębiona praca socjalna i praca administracyjna związana ze wsparciem finansowym.

Po zakończeniu działań przewidzianych w indywidualnej ścieżce reintegracji Uczestnicy najbardziej aktywni i zmotywowani otrzymają rekomendację uprawniającą do ubiegania się o mieszkanie socjalne.

 

Okres realizacji projektu dla II edycja: 1.03.2021-30.09.2022r.

Działania diagnostyczne planowane są na okres: 1.04.2021- 31.06.2021r.

Działania projektowe rozpoczną się od dnia 1.07.2021 i potrwają do 30.09.2022 r.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. W trakcie realizacji projektu:

 

Partnerzy:
uCaritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
uTowarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa – Praga

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych i oświadczeniem o nieuczestniczeniu w innym projekcie o podobnych charakterze należy wypełnione i przekazać do Działu Projektów i Programów w wersji elektronicznej (a.gryzewska@ops-pragapoludnie.pl) lub papierowej.

 

Kontakt:
Koordynatorka Projektu: Anna Gryżewska
tel. 22 / 277 33 64/63, e-mail: a.gryzewska@ops-pragapoludnie.pl