null

Sulejkowska 29

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o wyniku przetargu

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości,

że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Sulejkowskiej 29, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA6M/00228161/9, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 40 o powierzchni 653 m2 w obrębie 3-05-15, który odbył się 9 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Grochowskiej 274, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 3

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 800 000,- zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu   1 962 000,- zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Nabywca nieruchomości - SIEDZIBNA 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacja o ogłoszeniu przetargu została wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy (ETO) w dniu 20 czerwca 2022 r.

 


 

W dniu 22 marca 2022 roku Prezydent m.st. Warszawy wydał zarządzenie nr 480/2022  w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Sulejkowskiej 29.

Informacja o ogłoszeniu przetargu została wywieszona na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy (ETO) w dniu 29 marca 2022 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Sulejkowskiej 29

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Sulejkowskiej 29, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej nr WA6M/00228161/9, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 40 o powierzchni 653 m2 w obrębie 3-05-15.

Z uwagi na szczególne wartości estetyczne i przyrodnicze należy bezwzględnie zachować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami lub zniszczeniem trzy drzewa:

  • wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 260 cm,
  • daglezję o obwodzie pnia 60 cm,
  • daglezję o obwodzie pnia 91 cm.

W zasięgu nieruchomości znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna (w tym światłowody).

  1. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 40 posiada użytek określony symbolem B – tereny mieszkaniowe.
  2. Dla terenu na którym położona jest nieruchomość Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła w dniu 13 listopada 2008 r. uchwałę nr XLIII/1341/2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 217, poz. 9258). Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem c1.2 M – teren zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z planem miejscowym obsługa komunikacyjna przewidywana jest od strony ul. Sulejkowskiej 10 KDL (droga gminna).
  3. Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.
  4. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
  5. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

Cena wywoławcza 1 800 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu) 180 000,00 zł

Minimalne postąpienie 18 000,00 zł

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął 11 stycznia 2022 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 480/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 22 marca 2022 r.).

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096, do 2 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 2 czerwca 2022 r. do godz. 14:00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 pok. 225.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 225 lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe, stanowiska 19-21.

Przetarg odbędzie się 9 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, sala nr 305.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 oraz pod nr tel. 22 443 51 43 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznych oraz strony internetowej Urzędu Miasta