null

Warszawa na rzecz równego traktowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa na rzecz równego traktowania Warszawa to miasto otwarte na różnorodność, w którym każdy ma prawo czuć się bezpieczny i wolny. Aby wspierać osoby zagrożone nierównym traktowaniem lub, które doświadczają dyskryminacji, w Warszawie działają punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej 

W ramach otwartych konkursów zlecamy organizacjom pozarządowym realizację bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją i jej doświadczających. Wsparcia w tym zakresie udzielają następujące organizacje:

Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach projektu „Razem Przeciwko Dyskryminacji”: W ramach tej oferty udzielana jest pomoc psychologiczna i prawna dla przedstawicieli mieszkających w Warszawie osób LGBT+ (Stowarzyszenie Lambda) oraz migrantów (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej). Oferowane jest poradnictwo i pomoc w zakresie postępowania sądowego i administracyjnego, obecnie również zdalnie, oraz krótkoterminowa pomoc psychologiczna i wywiady diagnostyczne/interwencje kryzysowe dla osób LGBT+. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Lambda Warszawa udzieliło łącznie blisko 200 godzin poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej dla osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w 2019 r. zapewniło 260 godzin poradnictwa prawnego dla mieszkańcom Warszawy zagrożonych dyskryminacją lub przemocą. 

Szczegółowe informacje o wsparciu dostępnym w ramach projektu „Razem Przeciwko Dyskryminacji” oraz dane kontaktowe można znaleźć pod adresami: lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-robimy/pomoc-psychologiczna/wsparcie-antydyskryminacyjne/ oraz interwencjaprawna.pl/potrzebujesz-pomocy#faq

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń - w ramach projektu „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją”- Oferta wsparcia obejmuje osoby, które doświadczają nierównego traktowania lub są zagrożone dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, pochodzenie narodowe i etniczne, religię i światopogląd, orientację seksualną, tożsamość płciową czy przynależność do związków zawodowych. W 2019 r. obydwie organizacje wsparły blisko 200 osób. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego udzieliło ponad 230 porad prawnych, sporządzało projekty pism interwencyjnych i procesowych oraz uczestniczyło w dziesięciu sprawach sądowych dotyczących dyskryminacji m.in. ze względu na: płeć i rodzicielstwo, dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia, molestowanie seksualne. W 2019 r. Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń świadczyła 150 godzin dyżurów psychologa oraz zorganizowała dwa treningi asertywności. 

Szczegółowe informacje dotyczące poradnictwa prawnego są dostępne pod adresem: ptpa.org.pl/projekty/masz-prawo-do-rownego-traktowania-poradnictwo-prawno-psychologiczne-dla-osob-i-rodzin-zagrozonych-dyskryminacja. Informacje o bezpłatnym wsparciu psychologicznym można znaleźć na stronie: otwartaprzestrzen.pl/projekty/bezplatne-wsparcie-psychologiczne-122018/.

Stowarzyszenie PRO HUMANUM oraz Fundacja Dla Somalii – w ramach projektu „Biuro Porad Prawno-Psychologicznych dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy”

Osoby, które są dyskryminowane lub zagrożone nierównym traktowaniem mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej lub wsparcia psychologicznego. W 2019 r. organizacje zapewniły wsparcie prawne i psychologiczne blisko 80 osobom, które uzyskały pomoc m.in. w związku dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, molestowanie seksualne w pracy.  

Informacje jak umówić się na nieodpłatną wizytę czy dyżur prawnika znajdują się na stronie: prohumanum.org/bezplatne-poradnictwo-prawne-i-wsparcie-psychologiczne/.

Promujemy równe traktowanie

Jako miasto promujemy równe traktowania i podejście antydyskryminacyjne wśród usługodawców działających na terenie Warszawy. W tym celu po raz drugi zleciliśmy realizację projektu „RÓWNE MIEJSCE-warszawski system standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji”, który do końca bieżącego roku prowadzą Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Komisja Klubowa.Dzięki projektowi został wypracowany „Kodeks równego traktowania w usługach” oraz są prowadzone warsztaty antydyskryminacyjne i bezpłatne webinaria dla warszawskich podmiotów gospodarczych.  Podczas spotkań są omawiane zjawiska dyskryminacji, w tym poruszane są zagadnienia jak identyfikować zachowania i działania o charakterze dyskryminacyjnym w dostępie do dóbr i usług oraz jak reagować na takie zachowania i działania oraz jak im przeciwdziałać. W 2019 r. w szkoleniach prowadzonych dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych w ramach projektu wzięło udział 145 osób.Docelowym efektem projektu będzie wdrożenie miejskiego programu standaryzacji, w ramach, którego będziemy zachęcać podmioty do podpisywania i przestrzegania „Kodeksu równego traktowania w usługach”, aby stworzyć miejską sieć miejsc usługowych dbających o równe traktowanie. 

Warsztaty i szkolenia antydyskryminacyjne dla urzędników Od 2013 r. pracownicy urzędu miasta oraz jednostek miejskich biorą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, z których skorzystało dotychczas blisko 900 osób. Ze względu na epidemię koronawirusa, tegoroczne szkolenia w ramach projektu „Warszawa włącza” będą realizowane w formie zdalnej przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury i Fundację Kultury Dialogu. W czerwcu 2018 r. pracownikom warszawskiego ratusza zostało udostępnione na platformie e-learningowej obowiązkowe szkolenie pt. „Równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałanie dyskryminacji i polityka antymobbingowa”. Obecnie każdy z nowozatrudnionych pracowników urzędu miasta musi je odbyć w ciągu 60 dni od zatrudnienia.