null

Warszawa przeznaczy 25 mln zł na stypendia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa przeznaczy 25 mln zł na stypendia Stolica wspiera najzdolniejszych uczniów i młodzież poprzez stypendia, przyznawane corocznie w różnych kategoriach.

Promowanie zdolnych, kreatywnych, aktywnych mieszkańców miasta oraz osób z nim związanych to praktyczna realizacja założeń Strategii #Warszawa2030 – aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.

Wybitnie uzdolnionym warszawskim uczniom przysługują różne rodzaje pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Dyrektorzy szkół i burmistrzowie przyznają stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. Uzdolnieni młodzi ludzie mogą też ubiegać się o stypendia m.st Warszawy SAPERE AUSO, im. Jana Pawła II i sportowe. W stołecznej ofercie stypendialnej znajdują się także stypendia dla doktorantów i artystyczne.

Ponadto uczniom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, zapewniona jest pomoc materialna o charakterze socjalnym, w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W 2020 r. Warszawa przeznaczy na stypendia motywacyjne i socjalne ponad 25 mln zł.

  • Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są utalentowanym i utytułowanym sportowcom. W 2020 r. zostały przyznane 406 zawodnikom (352 młodzieżowe oraz 54 olimpijskie) na łączną kwotę  4 729 200 zł. Nabór wniosków: 1 października – 31 grudnia. 
  • Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogą zostać przyznane również uzdolnionym uczniom, uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych lub do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają ugruntowane pasje i udokumentowane osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie (np. wygrana olimpiady lub turnieju). W 2020 r. planujemy wydać ok. 440 000 zł – dla ponad 100 stypendystów. Nabór wniosków: 26 czerwca – 31 sierpnia.
  • Stypendia artystyczne m. st. Warszawy przyznawane są najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom, nie reprezentującym żadnej instytucji ani organizacji pozarządowej na realizację artystycznych projektów. W br. na stypendia artystyczne przeznaczyliśmy 2 mln zł. Nabór wniosków: 15 sierpnia – 15 września.
  • Stypendia m.st. Warszawa im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne. Centrum Myśli Jana Pawła II przeznaczy w tym roku na stypendia 1 167 525 zł. Uczniowie mogą składać wnioski o stypendia w terminie 26 czerwca – 31 lipca, studenci 1 września – 10 października.
  • Stypendia dla doktorantów to roczne stypendia w kwocie do 30 tys. zł. Przyznawane są na projekty badawcze związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Termin składania wniosków to 8 lipca.
  • Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów placówek oświatowych. W tym roku dyrektorzy mają do dyspozycji ponad 4,8 mln zł.
  • Stypendia i zasiłki szkolne – socjalne – w 2020 r. dzielnice mają do dyspozycji na stypendia szkolne 11,5 mln zł (w tym 2,38 mln zł pochodzi z budżetu państwa). Na zasiłki planujemy wydać w tym roku 477 tys. zł.