null

Warszawska Rada Pożytku Publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Rada Pożytku Publicznego Od 11 maja do 10 czerwca potrwa głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych na V kadencję do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Głos możne oddać każda NGO, działająca na terenie Warszawy.

– Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego to bardzo dobre pole do dyskusji i współpracy miasta z sektorem pozarządowym oraz miejsce konsultowania ważnych spraw dla mieszkańców – mówi Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy, przedstawicielka Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i doradczym, który wspiera współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi. W jej skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz wybrani w głosowaniu reprezentanci strony społecznej. V kadencja Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego potrwa trzy lata i zakończy się w lipcu 2023 r.

Zadania Rady
Główne zadania Rady są określone w art. 41i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do nich m.in.:
- opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym ze względu na współpracę Warszawy z organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych;
- udzielanie pomocy i opinii w sytuacjach spornych pomiędzy miastem a środowiskiem pozarządowym;
- opiniowanie spraw związanych z zadaniami publicznymi, w tym zlecanie tych zadań do realizacji organizacjom pozarządowym.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje wnioski, dotyczące przesunięć środków w budżecie miasta, wydatkowanych w ramach współpracy stolicy z organizacjami pozarządowymi.

Sposób wyboru
W skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 24 członków, z których połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani w głosowaniu, dziewięciu przedstawicieli wskazanych przez prezydenta m.st. Warszawy oraz trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę m.st. Warszawy.

Zgłoszenia kandydatów strony społecznej dokonały Branżowe Komisje Dialogu Społecznego. Pełna lista wskazanych kandydatów jest dostępna na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/wybory_wrdpp_V.