null

XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 5 kwietnia 2022 roku o godz.
16:00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej niższego rzędu „Osiedle Przyczółek Grochowski” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 243 z dnia 29.03.2022 r.
  4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 242 z dnia 29.03.2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 244 z dnia 29.03.2022 r.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021 Druk nr 241 z dnia 09.03.2022 r.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

Załączniki: