null

XLI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XLI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godz. 15:30 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Dzielnicy.
  3. Projekt uchwały sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (3) Druk nr 247 z dnia 14.04.2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie powołania osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 249 z dnia 15.04.2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy za rok 2021. Druk nr 248 z dnia 14.04.2022 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
/-/ Marcin Kluś

 

Załączniki: