null

XVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe pod hasłem sprawozdań

Drukuj otwiera się w nowej karcie

XVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe pod hasłem sprawozdań W czwartek, 7 maja 2929 r., odbyła się XVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Z uwagi na trwający stan epidemii i podjętych środków ochrony przed koronawirusem oraz w trosce o zdrowie radnych i pracowników urzędu, została ona po raz kolejny zorganizowana w trybie on-line.

Radni oraz pani dyrektor OPS Zuzanna Grabusińska przebywali w domach, mając łączność ze wszystkimi uczestnikami sesji.

W sali konferencyjnej urzędu, zamienionej w centrum organizacyjno-informatyczne sesji, pojawili się Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś, członkowie Zarządu Dzielnicy, wiceburmistrzowie Izabela Szostak-Smith, Adam Cieciura i Karol Kowalczyk, a także naczelnik Wydziału Organizacyjnego Katarzyna Niwińska, naczelnik Wydziału Prawnego Łukasz Kudelski, naczelnik Wydziału IT Tomasz Marciniak oraz dyrektor ZGN Janusz Gronkiewicz i niezbędni urzędnicy.

Pierwszym punktem merytorycznym sesji było przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe w minionym 2019 roku. Dyrektor Zuzanna Grabusińska obszernie omówiła działalność OPSu w omawianym okresie. Radni otrzymali szczegółowe informacje i dane o podejmowanych przez Ośrodek programach, realizowanych formach pomocy oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, takimi jak Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej czy Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa Praga.

Następnie przystąpiono do dyskusji, w której radni prosili o uszczegółowienie niektórych informacji – m.in. o realizowanym przez OPS programie wychodzenia z bezdomności „Ku samodzielności”. Mimo iż dyskusja dotyczyła sprawozdania z działalności za 2019 rok, pojawiały się w niej także kwestie bieżące, głównie związane z trwającym stanem epidemii. Pani dyrektor Grabusińska zwróciła uwagę, iż z tego powodu obecnie obserwowany jest znaczny wzrost liczby osób potrzebujących wsparcia.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych, jedna osoba była przeciwna, a 3 się wstrzymały.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe z działalności w roku 2019. Dyrektor ZGN Janusz Gronkiewicz przedstawił radnym obszerną prezentację, w której drobiazgowo omówiona została działalność Zakładu w omawianym okresie. Rzeczą wartą szczególnego podkreślenia, jest fakt, iż wydatki na inwestycje i remont (sięgające łącznie 57,2 mln złotych) stanowiły w 2019 roku ponad 40% budżetu ZGN i były wyższe od wydatków eksploatacyjnych. Ten niewątpliwy sukces możliwy był dzięki licznym działaniom związanym m.in. z:

- trwającą rewitalizacją 15 budynków;

- instalacją centralnego ogrzewania w 25 budynkach i 331 lokalach;

- zakończeniu termomodernizacji 5 budynków oraz rozpoczęciu prac w 10 kolejnych;

- realizacją 10 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dyrektor Gronkiewicz podkreślał zwłaszcza znaczenie działań związanych z centralnym ogrzewaniem, termomodernizacją oraz likwidacją kopciuchów (zlikwidowano już 188 sztuk). Wiążą się one bowiem z licznymi korzyściami społecznymi (niższe rachunki, walka z ubóstwem energetycznym, lepsze standardy mieszkaniowe) oraz ekologicznymi (czystsze powietrze bez smogu).

Po przedstawieniu prezentacji przystąpiono do dyskusji. Radni podkreślali m.in. konieczność dokładniejszego kontrolowania właściwego korzystania z lokali komunalnych i socjalnych, tak by osoby nieuprawnione nie blokowały mieszkań osobom potrzebującym. Pytano także o trwający program restrukturyzacji zadłużenia czynszowego. Jak wyjaśniła zastępca dyrektora ZGN Paulina Radlak, obecnie zainteresowanie program jest nieduże, mimo iż w jego ramach można umorzyć nawet 60% zadłużenia. Poinformowano o nim około 4500 zadłużonych lokatorów, ale dotychczas jedynie około 200 z nich wyraziło chęć przystąpienia. Spodziewane jest jednak większe zainteresowanie programem w ostatnich miesiącach jego obowiązywania, a więc pod koniec obecnego roku.

Pojawiła się też kwestia pustostanów. Pytano, czy istnieją jakieś lokale, które nadają się do przekazania potrzebującym osobom, bez ich wcześniejszego remontu. Zastępca burmistrza Karol Kowalczyk wyjaśnił, iż wszystkie pustostany wymagają uprzedniego remontu zanim będą nadawały się do przekazania najemcom. Zastępca dyrektora ZGN Marek Czarniecki dodał ponadto, iż remont pustostanu trwa średnio około pół roku, ale w nagłych przypadkach może on być przyspieszony.

Na prośbę radnych doprecyzowano także informację o działaniach na terenie dawnego Klubu Sportowego Orzeł, a zwłaszcza na dawnym torze kolarskim. Przejęte przez ZGN tereny wymagały pilnych prac porządkowych w szerokim zakresie. Dzięki nim zabezpieczono i powstrzymano dalszą degradację tego obiektu, a jego przyszłość zostanie ustalona w ramach planowanych konsultacji społecznych.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów 16 za, 2 przeciw, a 3 osoby się wstrzymały.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Marcin Kluś ogłosił zakończenie sesji.